ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Nullzerobot ย้ายหน้า ชั้นหนังสือ กฎหมาย ไปยัง วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย: โรบอต: เปลี่ยนชื่อบทค...)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== วิชาหลัก ==
 
'''วิชาหลัก''' เป็นวิชาที่ผู้ศึกษากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ไทย''ต้อง''เล่าเรียน เรียกกันตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปว่า "วิชาบังคับ" (compulsory subject) ได้แก่ใช้เวลาศึกษาสี่ปี ในแต่ละปีร่ำเรียนวิชาดังต่อไปนี้ตามลำดับ
 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left;"
|-
! #
! ตำรา
! เนื้อหา
! ปีที่ศึกษา
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''พื้นฐาน'''}}
| [[ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย]] <br> (Introduction to Law and Legal System) <br> {{fs|85%|บางสถาบันเรียก "กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป"}} <br> {{fs|85%|(Introduction to Civil Law)}}
| ความหมาย บ่อเกิด วิวัฒนาการ ประเภท วิธีใช้ และทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมาย
| bgcolor = #defeb0 | {{c|1}}
|-
| 2
| [[นิติปรัชญา]] <br> (Philosophy of Law)
| แนวคิดทางกฎหมาย ตลอดจนวิวัฒนาการและปัญหาพื้นฐานของแนวคิดเหล่านั้น
| rowspan = "2" bgcolor = #8fd728 | {{c|4}}
|-
| 3
| [[บุคคล|กฎหมายลักษณะบุคคล]] <br> (Law of Persons)
| การเกิด ความเป็นไป และการตายของบุคคลในทางกฎหมาย ทั้งบุคคลธรรมดา (natural person) และนิติบุคคล (legal person)
| bgcolor = #defeb0 | {{c|1}}
|-
| 3
| [[หนี้|กฎหมายลักษณะหนี้: หลักทั่วไป]] <br> (Introduction to Obligations)
| หลักทั่วไปว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่ง
| bgcolor = #c6f583 | {{c|2}}
|-
| 4
| [[นิติกรรมและสัญญา|กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา]] <br> (Legal Transactions and Contracts)
| ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่งซึ่งเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคลเหล่านั้น
| bgcolor = #defeb0 | {{c|1}}
|-
| 5
| [[เอกเทศสัญญา]] <br> (Specific Contracts)
| บรรดาสัญญาซึ่งกฎหมายกำหนดชื่อและกฎเกณฑ์ไว้เป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
| rowspan = "3" bgcolor = #c6f583 | {{c|2}}
|-
| 6
| [[ครอบครัว|กฎหมายลักษณะครอบครัว]] <br> (Family Law)
| แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว กฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
| rowspan = "2" bgcolor = #adeb54 | {{c|3}}
|-
| 9
| [[กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป]] <br> (Introduction to Criminal Law)
| หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา
| rowspan = "2" bgcolor = #c6f583 | {{c|2}}
|-
| 2
| [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] <br> (Introduction to Public Law)
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดกฎหมายมหาชน องค์กรทางมหาชน นิติบุคคลมหาชน
| rowspan = "4" bgcolor = #c6f583 | {{c|2}}
|-
| 2
| [[การคลังและการภาษีอากร|กฎหมายการคลังและการภาษีอากร]] <br> (Law of Public Finance and Taxation)
| กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ ระบบภาษีอากร และสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ในการปกครองแผ่นดิน
| bgcolor = #8fd728 | {{c|4}}
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายวิธีสบัญญัติ'''}}
| [[ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี]] <br> (Judicial System and General Principles of Procedural Law)
| รูปแบบของศาล การจัดองค์กรของศาล อำนาจศาล อำนาจตุลาการ และหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีดำเนินกิจการในทางพิจารณาคดีของศาล
| bgcolor = #c6f583 | {{c|2}}
|-
| 2
| [[วิธีพิจารณาความแพ่ง|กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง]] <br> (Law of Civil Procedure)
| วิธีดำเนินคดีแพ่งโดยทั่วไป
| rowspan = "3" bgcolor = #adeb54 | {{c|3}}
|-
| 3
• สิ่งแวดล้อม
}}
| rowspan = "2" bgcolor = #8fd728 | {{c|4}}
|-
| 2
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์