ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[นิติปรัชญา]] <br> (Philosophy of Law)
| แนวคิดทางกฎหมาย ตลอดจนวิวัฒนาการและปัญหาพื้นฐานของแนวคิดเหล่านั้น
| rowspan = "23" bgcolor = #ff91a2 | {{c|4}}
|-
| 3
| [[หลักวิชาชีพนักกฎหมาย]] <br> (Legal Profession)
| รากฐานและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย
|-
| 4
| [[ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย]] <br> (Thai Legal History)
| รากฐานและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย
'''วิชาเลือก''' เป็นวิชาที่ผู้ศึกษากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ไทยสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจในระหว่างศึกษาวิชาบังคับตลอดระยะเวลาสี่ปีนั้น เรียกกันตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปว่า "วิชาเลือกเสรี" (elective subject)
 
ทั้งนี้ ในระบบการศึกษาไทยนั้น แม้วิชาเหล่านี้จะชื่อว่าเลือกเสรี แต่ก็มักกำหนดให้ต้องเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตจำนวนหนึ่ง เช่น บางสถาบันให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีรวมกันอย่างน้อยยี่สิบสี่หน่วยกิต จึงจะสำเร็จหลักสูตร
 
วิชาเลือกมีดังต่อไปนี้-->
 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left"
|-
! #
! ตำรา
! เนื้อหา
! ปีที่ศึกษา
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''พื้นฐาน'''}}
|-
| 1
| [[ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย]] <br> (Introduction to Law and Legal System) <br> {{fs|85%|บางสถาบันเรียก "กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป"}} <br> {{fs|85%|(Introduction to Civil Law)}}
| ความหมาย บ่อเกิด วิวัฒนาการ ประเภท วิธีใช้ และทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมาย
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
-->
[[หมวดหมู่:กฎหมาย]]
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์