ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| {{c|2}}
| [[นิติปรัชญา]] <br> (Philosophy of Law)
| แนวคิดทางกฎหมาย ตลอดจนวิวัฒนาการและปัญหาพื้นฐานของแนวคิดเหล่านั้น
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายแพ่ง'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[บุคคล|กฎหมายลักษณะบุคคล]] <br> (Law of Persons)
| การเกิด ความเป็นไป และการตายของบุคคลในทางกฎหมาย ทั้งบุคคลธรรมดา (natural person) และนิติบุคคล (legal person)
| bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|3}}
| [[นิติกรรมและสัญญา|กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา]] <br> (Legal Transactions and Contracts)
| ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่งซึ่งเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคลเหล่านั้น
| rowspan = "3" bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|5}}
| กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ <br> (Torts, Agency without Specific Authorisation and Unjust Enrichment)
| ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่งซึ่งเป็นไปโดยที่บุคคลมิได้สมัครใจ แบ่งเป็น
| กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
|-
| {{c|7}}
| [[ครอบครัว|กฎหมายลักษณะครอบครัว]] <br> (Family Law)
| แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว กฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายอาญา'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป]] <br> (Introduction to Criminal Law)
| หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายมหาชน'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] <br> (Introduction to Public Law)
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดกฎหมายมหาชน องค์กรทางมหาชน นิติบุคคลมหาชน
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์