ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ]] <br> (Constitutional Court and Procedure)
| ประวัติศาสตร์และความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณา ผลการพิจารณา และการบังคับตามผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทย
| rowspan = "2" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายรัฐธรรมนูญ]]|มาก่อน}}
|-
| 3
| [[กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ]] <br> (Comparative Constitutional Law)
| หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย เปรียบเทียบกับของต่างประเทศในประเด็นสำคัญ
|-
| 4
| [[การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ]] <br> (Control of Exercise of State Power)
| การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ โดยสถาบันซึ่งมิใช่ศาล (เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ) และโดยประชาชน
| rowspan = "4" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]]|มาก่อน}}
|-
| 45
| [[เจ้าหน้าที่ของรัฐ]] <br> (Public Authorities)
| ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ เช่น ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ฯลฯ เป็นต้นว่า การได้มาซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับทั้งวินัย การลงโทษ และการเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
|-
| 56
| [[เศรษฐศาสตร์มหาชน]] <br> (Public Economics)
| ความเป็นมา หลักเกณฑ์ และมาตรการของการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดังกล่าว
| [[สวัสดิการสังคม]] <br> (Social Welfare)
| ความเป็นมา แนวคิด หลักการ หลักเกณฑ์ และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม เช่น ลูกจ้าง ครอบครัว สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ ฯลฯ รวมถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดังกล่าว
| rowspan = "2" |
|-
| 7
| [[การผังเมืองและการควบคุมอาคาร]] <br> (City Planning and Construction Control)
| ความเป็นมา หลักกฎหมาย วิธีบังคับตามกฎหมาย มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอันยังให้เกิดความจำเป็นต้องมีการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''ระบบกฎหมาย'''}}
|-
| 1
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกัน]] <br> (Introduction to Anglo-American Law)
| ความเป็นมา ลักษณะ นิติวิธี และประเพณีการใช้นิติวิธีของระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกัน (ระบบคอมมอนลอว์)
| rowspan = "7" |
|-
| 2
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส]] <br> (Introduction to French Legal System)
| rowspan = "3" | ความเป็นมา ลักษณะ สถาบันที่สำคัญ หลักกฎหมายที่สำคัญ ตลอดจนพัฒนาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบกฎหมายนี้
|-
| 3
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายเยอรมัน]] <br> (Introduction to German Legal System)
|-
| 4
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายญี่ปุ่น]] <br> (Introduction to Japanese Legal System)
|-
| 5
| [[กฎหมายโรมันเบื้องต้น]] <br> (Introduction to Roman Law)
| ประวัติศาสตร์และลักษณะของระบบกฎหมายโรมันซึ่งเป็นรากเหง้าของระบบซีวิลลอว์
|-
| 6
| [[ระบบซีวิลลอว์]] <br> (Civil Law System)
| ความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบซีวิลลอว์ รวมถึงความคิดพื้นฐาน ทัศนคติ บ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี และหลักกฎหมายที่สำคัญในระบบซีวิลลอว์
|-
| 7
| [[กฎหมายอิสลาม]] <br> (Islamic Law)
| ประวัติศาสตร์ ลักษณะ บ่อเกิด ระบบศาล และหลักของกฎหมายอิสลาม
|-
|}
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์