ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หลักกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า และชื่อทางการค้า
|
|-
| 2
| [[กฎหมายพาณิชยนาวี]] <br> (Maritime Law)
| หลักกฎหมายพาณิชย์ทางทะเล เช่น เรือเดินทะเล จำนองเรือเดินทะเล เช่าเรือเดินทะเล รับขนของทางทะเล เรือโดนกัน กู้ภัยทางทะเล และประกันภัยทางทะเล
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[เอกเทศสัญญา|เอกเทศสัญญา 2]]|มาก่อน}}
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายมหาชน'''}}
| [[การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ]] <br> (Control of Exercise of State Power)
| การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ โดยสถาบันซึ่งมิใช่ศาล (เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ) และโดยประชาชน
| rowspan = "34" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]]|มาก่อน}}
|-
| 5
| ความเป็นมา หลักเกณฑ์ และมาตรการของการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดังกล่าว
|-
| 67
| [[กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง]] <br> (Political Party and Electoral Law)
| ความเป็นมา วิวัฒนาการ โครงสร้าง และสภาพในปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง องค์กรที่จัดการเลือกตั้ง และกฎหมายการเลือกตั้ง ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมตลอดถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
|-
| 8
| [[สวัสดิการสังคม]] <br> (Social Welfare)
| ความเป็นมา แนวคิด หลักการ หลักเกณฑ์ และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม เช่น ลูกจ้าง ครอบครัว สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ ฯลฯ รวมถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดังกล่าว
| rowspan = "2" |
|-
| 79
| [[การผังเมืองและการควบคุมอาคาร]] <br> (City Planning and Construction Control)
| ความเป็นมา หลักกฎหมาย วิธีบังคับตามกฎหมาย มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอันยังให้เกิดความจำเป็นต้องมีการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
| ประวัติศาสตร์ ลักษณะ บ่อเกิด ระบบศาล และหลักของกฎหมายอิสลาม
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายระหว่างประเทศ'''}}
|-
 
|}
 
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์