ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| 4
| [[การปกครองส่วนท้องถิ่น]] <br> (Local Government)
| แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน รวมถึงอำนาจหน้าหน้าที่และการคลังขององค์กรเหล่านี้ กับทั้งการควบคุมจากส่วนกลาง
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายปกครอง 1]]|มาก่อน}}
|-
| 105
| [[ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ]] <br> (Comparative Law on Administrative Courts)
| ความหมาย ประวัติศาสตร์ ความคิด ความสำคัญ ภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณา ผลการพิจารณา และการบังคับตามผลการพิจารณาของศาลปกครองทั้งของไทยและต่างประเทศ
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายปกครอง 2]]|มาก่อน}}
|-
| 6
| [[ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ]] <br> (Constitutional Court and Procedure)
| ประวัติศาสตร์และความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณา ผลการพิจารณา และการบังคับตามผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทย
| rowspan = "2" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายรัฐธรรมนูญ]]|มาก่อน}}
|-
| 57
| [[กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ]] <br> (Comparative Constitutional Law)
| หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย เปรียบเทียบกับของต่างประเทศในประเด็นสำคัญ
|-
| 68
| [[การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ]] <br> (Control of Exercise of State Power)
| การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ โดยสถาบันซึ่งมิใช่ศาล (เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ) และโดยประชาชน
| rowspan = "4" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]]|มาก่อน}}
|-
| 79
| [[เจ้าหน้าที่ของรัฐ]] <br> (Public Authorities)
| ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ เช่น ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ฯลฯ เป็นต้นว่า การได้มาซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับทั้งวินัย การลงโทษ และการเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
|-
| 810
| [[เศรษฐศาสตร์มหาชน]] <br> (Public Economics)
| ความเป็นมา หลักเกณฑ์ และมาตรการของการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดังกล่าว
|-
| 911
| [[กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง]] <br> (Political Party and Electoral Law)
| ความเป็นมา วิวัฒนาการ โครงสร้าง และสภาพในปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง องค์กรที่จัดการเลือกตั้ง และกฎหมายการเลือกตั้ง ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมตลอดถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
|-
| 10
| [[การปกครองส่วนท้องถิ่น]] <br> (Local Government)
| แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน รวมถึงอำนาจหน้าหน้าที่และการคลังขององค์กรเหล่านี้ กับทั้งการควบคุมจากส่วนกลาง
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายปกครอง 1]]|มาก่อน}}
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''ระบบกฎหมาย'''}}
| 2
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส]] <br> (Introduction to French Legal System)
| rowspan = "34" | ความเป็นมา ลักษณะ สถาบันที่สำคัญ หลักกฎหมายที่สำคัญ ตลอดจนพัฒนาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบกฎหมายนี้
|-
| 3
|-
| 5
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย]] <br> (Introduction to Thai Legal System)
|-
| 6
| [[กฎหมายโรมันเบื้องต้น]] <br> (Introduction to Roman Law)
| ประวัติศาสตร์และลักษณะของระบบกฎหมายโรมันซึ่งเป็นรากเหง้าของระบบซีวิลลอว์
|-
| 67
| [[ระบบซีวิลลอว์]] <br> (Civil Law System)
| ความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบซีวิลลอว์ รวมถึงความคิดพื้นฐาน ทัศนคติ บ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี และหลักกฎหมายที่สำคัญในระบบซีวิลลอว์
|-
| 78
| [[กฎหมายอิสลาม]] <br> (Islamic Law)
| ประวัติศาสตร์ ลักษณะ บ่อเกิด ระบบศาล และหลักของกฎหมายอิสลาม
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายระหว่างประเทศ'''}}
|-
 
|}
 
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์