ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
! width=5% | ปีที่ศึกษา
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{colorcl|grey|'''พื้นฐาน'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย]] <br> ({{cl|grey|Introduction to Law and Legal System)}} <br> {{fs|85%|บางสถาบันเรียก "กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป"}} <br> {{fs|85%|({{cl|grey|Introduction to Civil Law)}}}}
| ความหมาย บ่อเกิด วิวัฒนาการ ประเภท วิธีใช้ และทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมาย
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| {{c|2}}
| [[นิติปรัชญา]] <br> ({{cl|grey|Philosophy of Law)}}
| แนวคิดทางกฎหมาย ตลอดจนวิวัฒนาการและปัญหาพื้นฐานของแนวคิดเหล่านั้น
| rowspan = "3" bgcolor = #ff91a2 | {{c|4}}
|-
| {{c|3}}
| [[หลักวิชาชีพนักกฎหมาย]] <br> ({{cl|grey|Legal Profession)}}
| วิวัฒนาการของวิชาชีพนักกฎหมาย หน้าที่ ภารกิจ คุณธรรม วินัย และอุดมคติของนักกฎหมาย องค์กรทางวิชาชีพนักกฎหมาย และปัญหาทางจริยธรรมของนักกฎหมายในปัจจุบัน
|-
| {{c|4}}
| [[ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย]] <br> ({{cl|grey|Thai Legal History)}}
| รากฐานและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{colorcl|grey|'''กฎหมายแพ่ง'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[บุคคล|กฎหมายลักษณะบุคคล]] <br> ({{cl|grey|Law of Persons)}}
| การเกิด ความเป็นไป และการตายของบุคคลในทางกฎหมาย ทั้งบุคคลธรรมดา (natural person) และนิติบุคคล (legal person)
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| {{c|2}}
| [[หนี้|กฎหมายลักษณะหนี้: หลักทั่วไป]] <br> ({{cl|grey|Introduction to Obligations)}}
| หลักทั่วไปว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่ง
| bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|3}}
| [[นิติกรรมและสัญญา|กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา]] <br> ({{cl|grey|Legal Transactions and Contracts)}}
| ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่งซึ่งเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคลเหล่านั้น
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| {{c|4}}
| [[เอกเทศสัญญา]] <br> ({{cl|grey|Specific Contracts)}}
| บรรดาสัญญาซึ่งกฎหมายกำหนดชื่อและกฎเกณฑ์ไว้เป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
| rowspan = "3" bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|5}}
| [[ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้|กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้]] <br> ({{cl|grey|Torts, Agency without Specific Authorisation and Unjust Enrichment)}}
| ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่งซึ่งเป็นไปโดยที่บุคคลมิได้สมัครใจ แบ่งเป็น
{{ubl|• [[ละเมิด]] (tort) |
[[จัดการงานนอกสั่ง]] (agency without specific authorisation) |
[[ลาภมิควรได้]] (unjust enrichment) }}
|-
| {{c|6}}
| [[ทรัพย์สิน|กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน]] <br> ({{cl|grey|Property Law)}}
| กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
|-
| {{c|7}}
| [[ครอบครัว|กฎหมายลักษณะครอบครัว]] <br> ({{cl|grey|Family Law)}}
| แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว กฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
| rowspan = "2" bgcolor = #ffbdce | {{c|3}}
|-
| {{c|8}}
| [[มรดก|กฎหมายลักษณะมรดก]] <br> ({{cl|grey|Law of Succession)}}
| กฎหมายว่าด้วยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{colorcl|grey|'''กฎหมายอาญา'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป]] <br> ({{cl|grey|Introduction to Criminal Law)}}
| หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา
| rowspan = "2" bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|2}}
| [[กฎหมายอาญา: ภาคความผิด]] <br> ({{cl|grey|Criminal Law: Offences)}}
| หลักกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดตามที่ประมวลกฎหมายอาญาไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
|-
|-
| {{c|1}}
| [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] <br> ({{cl|grey|Introduction to Public Law)}}
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดกฎหมายมหาชน องค์กรทางมหาชน นิติบุคคลมหาชน
| rowspan = "4" bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|2}}
| [[กฎหมายรัฐธรรมนูญ]] <br> ({{cl|grey|Constitutional Law)}}
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
|-
| {{c|3}}
| [[กฎหมายปกครอง 1]] <br> ({{cl|grey|Administrative Law 1)}}
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาของการปกครองแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน บ่อเกิดกฎหมายว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน การจัดองค์กรของฝ่ายปกครอง และวิธีปกครองแผ่นดิน
|-
| {{c|4}}
| [[กฎหมายปกครอง 2]] <br> ({{cl|grey|Administrative Law 2)}}
| การควบคุมฝ่ายปกครอง
|-
| {{c|5}}
| [[การคลังและการภาษีอากร|กฎหมายการคลังและการภาษีอากร]] <br> ({{cl|grey|Law of Public Finance and Taxation)}}
| กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ ระบบภาษีอากร และสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ในการปกครองแผ่นดิน
| bgcolor = #ff91a2 | {{c|4}}
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{colorcl|grey|'''กฎหมายวิธีสบัญญัติพิจารณาความ'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี]] <br> ({{cl|grey|Judicial System and General Principles of Procedural Law)}}
| รูปแบบของศาล การจัดองค์กรของศาล อำนาจศาล อำนาจตุลาการ และหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีดำเนินกิจการในทางพิจารณาคดีของศาล
| bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|2}}
| [[วิธีพิจารณาความแพ่ง|กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง]] <br> ({{cl|grey|Law of Civil Procedure)}}
| วิธีดำเนินคดีแพ่งโดยทั่วไป
| rowspan = "3" bgcolor = #ffbdce | {{c|3}}
|-
| {{c|3}}
| [[พยานหลักฐาน|กฎหมายลักษณะพยาน]] <br> ({{cl|grey|Law of Evidence)}}
| กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไป และที่เป็นบทบัญญัติ
|-
| {{c|4}}
| [[วิธีพิจารณาความอาญา|กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา]] <br> ({{cl|grey|Law of Criminal Procedure)}}
| วิธีดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{colorcl|grey|'''กฎหมายระหว่างประเทศ'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง]] <br> ({{cl|grey|Public International Law)}}
| {{ubl|• แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ|
• รัฐ การเกิดรัฐ องค์ประกอบต่าง ๆ ของรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ|
|-
| {{c|2}}
| [[กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล]] <br> ({{cl|grey|Private International Law)}}
| {{ubl|• ความสัมพันธ์ทางกฎหมายเอกชนในระดับระหว่างประเทศ |
• การขัดกันแห่งกฎหมาย |
! width=15% | หมายเหตุ
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{colorcl|grey|'''กฎหมายแพ่ง'''}}
|-
| 1
| [[ทรัพย์สินทางปัญญา]] <br> ({{cl|grey|Intellectual Property) }}
| หลักกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า และชื่อทางการค้า
|
|-
| 2
| [[กฎหมายพาณิชยนาวี]] <br> ({{cl|grey|Maritime Law) }}
| หลักกฎหมายพาณิชย์ทางทะเล เช่น เรือเดินทะเล จำนองเรือเดินทะเล เช่าเรือเดินทะเล รับขนของทางทะเล เรือโดนกัน กู้ภัยทางทะเล และประกันภัยทางทะเล
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[เอกเทศสัญญา|เอกเทศสัญญา 2]]|มาก่อน}}
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{colorcl|grey|'''กฎหมายมหาชน'''}}
|-
| 1
| [[สิทธิขั้นพื้นฐาน]] <br> ({{cl|grey|Fundamental Rights)}}
| ความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมา และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญไทย
| rowspan = "3" |
|-
| 2
| [[สวัสดิการสังคม]] <br> ({{cl|grey|Social Welfare) }}
| ความเป็นมา แนวคิด หลักการ หลักเกณฑ์ และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม เช่น ลูกจ้าง ครอบครัว สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ ฯลฯ รวมถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดังกล่าว
|-
| 3
| [[การผังเมืองและการควบคุมอาคาร]] <br> ({{cl|grey|City Planning and Construction Control)}}
| ความเป็นมา หลักกฎหมาย วิธีบังคับตามกฎหมาย มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอันยังให้เกิดความจำเป็นต้องมีการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
|-
| 4
| [[การปกครองส่วนท้องถิ่น]] <br> ({{cl|grey|Local Government) }}
| แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน รวมถึงอำนาจหน้าหน้าที่และการคลังขององค์กรเหล่านี้ กับทั้งการควบคุมจากส่วนกลาง
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายปกครอง 1]]|มาก่อน}}
|-
| 5
| [[ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ]] <br> ({{cl|grey|Comparative Law on Administrative Courts) }}
| ความหมาย ประวัติศาสตร์ ความคิด ความสำคัญ ภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณา ผลการพิจารณา และการบังคับตามผลการพิจารณาของศาลปกครองทั้งของไทยและต่างประเทศ
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายปกครอง 2]]|มาก่อน}}
|-
| 6
| [[ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ]] <br> ({{cl|grey|Constitutional Court and Procedure) }}
| ประวัติศาสตร์และความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณา ผลการพิจารณา และการบังคับตามผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทย
| rowspan = "2" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายรัฐธรรมนูญ]]|มาก่อน}}
|-
| 7
| [[กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ]] <br> ({{cl|grey|Comparative Constitutional Law) }}
| หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย เปรียบเทียบกับของต่างประเทศในประเด็นสำคัญ
|-
| 8
| [[การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ]] <br> ({{cl|grey|Control of Exercise of State Power) }}
| การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ โดยสถาบันซึ่งมิใช่ศาล (เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ) และโดยประชาชน
| rowspan = "4" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]]|มาก่อน}}
|-
| 9
| [[เจ้าหน้าที่ของรัฐ]] <br> ({{cl|grey|Public Authorities) }}
| ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ เช่น ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ฯลฯ เป็นต้นว่า การได้มาซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับทั้งวินัย การลงโทษ และการเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
|-
| 10
| [[เศรษฐศาสตร์มหาชน]] <br> ({{cl|grey|Public Economics) }}
| ความเป็นมา หลักเกณฑ์ และมาตรการของการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดังกล่าว
|-
| 11
| [[กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง]] <br> ({{cl|grey|Political Party and Electoral Law) }}
| ความเป็นมา วิวัฒนาการ โครงสร้าง และสภาพในปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง องค์กรที่จัดการเลือกตั้ง และกฎหมายการเลือกตั้ง ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมตลอดถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{colorcl|grey|'''ระบบกฎหมาย'''}}
|-
| 1
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกัน]] <br> ({{cl|grey|Introduction to Anglo-American Law) }}
| ความเป็นมา ลักษณะ นิติวิธี และประเพณีการใช้นิติวิธีของระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกัน (ระบบคอมมอนลอว์)
| rowspan = "7" |
|-
| 2
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส]] <br> ({{cl|grey|Introduction to French Legal System) }}
| rowspan = "4" | ความเป็นมา ลักษณะ สถาบันที่สำคัญ หลักกฎหมายที่สำคัญ ตลอดจนพัฒนาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบกฎหมายนี้
|-
| 3
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายเยอรมัน]] <br> ({{cl|grey|Introduction to German Legal System) }}
|-
| 4
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายญี่ปุ่น]] <br> ({{cl|grey|Introduction to Japanese Legal System) }}
|-
| 5
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย]] <br> ({{cl|grey|Introduction to Thai Legal System) }}
|-
| 6
| [[กฎหมายโรมันเบื้องต้น]] <br> ({{cl|grey|Introduction to Roman Law) }}
| ประวัติศาสตร์และลักษณะของระบบกฎหมายโรมันซึ่งเป็นรากเหง้าของระบบซีวิลลอว์
|-
| 7
| [[ระบบซีวิลลอว์]] <br> ({{cl|grey|Civil Law System) }}
| ความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบซีวิลลอว์ รวมถึงความคิดพื้นฐาน ทัศนคติ บ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี และหลักกฎหมายที่สำคัญในระบบซีวิลลอว์
|-
| 8
| [[กฎหมายอิสลาม]] <br> ({{cl|grey|Islamic Law)}}
| ประวัติศาสตร์ ลักษณะ บ่อเกิด ระบบศาล และหลักของกฎหมายอิสลาม
|-
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์