ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| [[กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง]] <br> {{cl|grey|Political Party and Electoral Law}}
| ความเป็นมา วิวัฒนาการ โครงสร้าง และสภาพในปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง องค์กรที่จัดการเลือกตั้ง และกฎหมายการเลือกตั้ง ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมตลอดถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
|-
| 12
| [[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเยอรมัน]] <br> {{cl|grey|Introduction to German Public Law}}
| ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนเยอรมัน สถาบันทางการเมืองเยอรมัน หลักและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนเยอรมัน เช่น หลักเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค นิติรัฐ ประชาธิปไตย สหพันธรัฐ ความเป็นธรรมทางสังคม ฯลฯ ตลอดจนวิธีที่ประเทศเยอรมนีบังคับหลักการเหล่านี้ให้เกิดผล
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{cl|grey|'''ระบบกฎหมาย'''}}
| ประวัติศาสตร์ ลักษณะ บ่อเกิด ระบบศาล และหลักของกฎหมายอิสลาม
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{colorcl|grey|'''กฎหมายระหว่างประเทศ'''}}
|-
| 1
| [[ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา]] <br> {{cl|grey|International Cooperation in Criminal Matters}}
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หลักเกณฑ์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายไทย ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินคดีอาญาและการกำหนดความผิดอาญาสากล
| rowspan = "2" |
|-
| 2
| [[กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Environmental Law}}
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ความหลากหลายทางชีวภาพ การคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ กับทั้งบทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
|}
 
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์