ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
{{cl|grey|{{fs|140%|'''ตำรากฎหมาย'''}}}} เป็นตำราที่ใช้ในการศึกษากฎหมาย ถึงแม้ว่าโครงการวิกิตำราจะมิได้ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง แต่ตำรากฎหมายในชั้นหนังสือนี้ตั้งอยู่บน'''ระบบการศึกษากฎหมายในสถาบันอุดมศึกษาไทย'''<!--ธรรมศาสตร์-->เป็นหลัก
<!--
== ก่อนศึกษา ==
|-
| {{c|1}}
| [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] <br> {{cl|grey|Introduction to Public Law}}
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดกฎหมายมหาชน องค์กรทางมหาชน นิติบุคคลมหาชน
| rowspan = "4" bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
| [[การปกครองส่วนท้องถิ่น]] <br> {{cl|grey|Local Government}}
| แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน รวมถึงอำนาจหน้าหน้าที่และการคลังขององค์กรเหล่านี้ กับทั้งการควบคุมจากส่วนกลาง
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายปกครอง 1]]|มาก่อน}}
|-
| 5
| [[ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ]] <br> {{cl|grey|Comparative Law on Administrative Courts}}
| ความหมาย ประวัติศาสตร์ ความคิด ความสำคัญ ภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณา ผลการพิจารณา และการบังคับตามผลการพิจารณาของศาลปกครองทั้งของไทยและต่างประเทศ
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายปกครอง 2]]|มาก่อน}}
|-
| 6
| [[ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ]] <br> {{cl|grey|Constitutional Court and Procedure}}
| ประวัติศาสตร์และความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณา ผลการพิจารณา และการบังคับตามผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทย
| rowspan = "2" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายรัฐธรรมนูญ]]|มาก่อน}}
|-
| 7
| [[การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ]] <br> {{cl|grey|Control of Exercise of State Power}}
| การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ โดยสถาบันซึ่งมิใช่ศาล (เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ) และโดยประชาชน
| rowspan = "4" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]]|มาก่อน}}
|-
| 9
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์