ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| {{c|1}}
| [[ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย]] <br> {{cl|grey|Introduction to Law and Legal System}} <br> {{fs|85%|บางสถาบันสำนักเรียก "กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป"}} <br> {{fs|85%|{{cl|grey|Introduction to Civil Law}}}}
| ความหมาย บ่อเกิด วิวัฒนาการ ประเภท วิธีใช้ และทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมาย
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| {{c|5}}
| [[การคลังและการภาษีอากร|กฎหมายการคลังและการภาษีอากร]] <br> {{cl|grey|Law of Public Finance and Taxation}}
| กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ ระบบภาษีอากร และสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ในการปกครองแผ่นดิน
| bgcolor = #ff91a2 | {{c|4}}
| {{c|2}}
| [[วิธีพิจารณาความแพ่ง|กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง]] <br> {{cl|grey|Law of Civil Procedure}}
| วิธีดำเนินคดีแพ่งโดยทั่วไป รวมถึงการบังคับคดีแพ่ง
| rowspan = "3" bgcolor = #ffbdce | {{c|3}}
|-
| {{c|3}}
| [[พยานหลักฐาน|กฎหมายลักษณะพยาน]] <br> {{cl|grey|Law of Evidence}}
| กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไป และที่เป็นบทบัญญัติ
|-
| {{c|4}}
| [[วิธีพิจารณาความอาญา|กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา]] <br> {{cl|grey|Law of Criminal Procedure}}
| วิธีดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป
|-
| {{c|4}}
| [[พยานหลักฐาน|กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน]] <br> {{cl|grey|Law of Evidence}}
| กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไป และที่เป็นบทบัญญัติ
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{cl|grey|'''กฎหมายระหว่างประเทศ'''}}
|-
| 2
| [[กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการสังคม]] <br> {{cl|grey|Law on Social Welfare}}
| ความเป็นมา แนวคิด หลักการ หลักเกณฑ์ และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม เช่น ลูกจ้าง ครอบครัว สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ ฯลฯ รวมถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดังกล่าว
|-
| 3
| [[กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการควบคุมอาคาร]] <br> {{cl|grey|Law Relating to City Planning and Construction Control}}
| ความเป็นมา หลักกฎหมาย วิธีบังคับตามกฎหมาย มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอันยังให้เกิดความจำเป็นต้องมีการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
|-
| 4
| [[กฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น]] <br> {{cl|grey|Law on Local Government}}
| แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน รวมถึงอำนาจหน้าหน้าที่และการคลังขององค์กรเหล่านี้ กับทั้งการควบคุมจากส่วนกลาง
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายปกครอง 1]]|มาก่อน}}
|-
| 8
| [[กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ]] <br> {{cl|grey|Law on Control of Exercise of State Power}}
| การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ โดยสถาบันซึ่งมิใช่ศาล (เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ) และโดยประชาชน
| rowspan = "4" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]]|มาก่อน}}
|-
| 9
| [[กฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ]] <br> {{cl|grey|Law on Public Authorities}}
| ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ เช่น ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ฯลฯ เป็นต้นว่า การได้มาซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับทั้งวินัย การลงโทษ และการเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
|-
| 10
| [[เศรษฐศาสตร์กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น]] <br> {{cl|grey|Introduction to Public EconomicsEconomic Laws}}
| ความเป็นมา หลักเกณฑ์ และมาตรการของการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดังกล่าว
|-
|-
| 3
| [[กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Criminal Law}} <br> {{fs|85%|บางสำนักเรียก "กฎหมายอาชญากรรมระหว่างประเทศ"}}
| หลักและทฤษฎีของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ความผิดอาญาระหว่างประเทศที่ตราเป็นกฎหมายแล้ว กับทั้งการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ
|-
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์