ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{cl|grey|'''พื้นฐาน'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย]] <br> {{cl|grey|Introduction to Law and Legal System}} <br> {{fs|85%|บางสำนักเรียก "กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป"}} <br> {{fs|85%|{{cl|grey|Introduction to Civil Law}}}}
| ความหมาย บ่อเกิด วิวัฒนาการ ประเภท วิธีใช้ และทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมาย
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| {{c|2}}
| [[นิติปรัชญา]] <br> {{cl|grey|Philosophy of Law}}
| แนวคิดทางกฎหมาย ตลอดจนวิวัฒนาการและปัญหาพื้นฐานของแนวคิดเหล่านั้น
| rowspan = "3" bgcolor = #ff91a2 | {{c|4}}
|-
| {{c|3}}
| [[หลักวิชาชีพนักกฎหมาย]] <br> {{cl|grey|Legal Profession}}
| วิวัฒนาการของวิชาชีพนักกฎหมาย หน้าที่ ภารกิจ คุณธรรม วินัย และอุดมคติของนักกฎหมาย องค์กรทางวิชาชีพนักกฎหมาย และปัญหาทางจริยธรรมของนักกฎหมายในปัจจุบัน
|-
| {{c|4}}
| [[ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย]] <br> {{cl|grey|Thai Legal History}}
| รากฐานและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{cl|grey|'''กฎหมายแพ่ง'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[บุคคล|กฎหมายลักษณะบุคคล]] <br> {{cl|grey|Law of Persons}}
| การเกิด ความเป็นไป และการตายของบุคคลในทางกฎหมาย ทั้งบุคคลธรรมดา (natural person) และนิติบุคคล (legal person)
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| {{c|2}}
| [[หนี้|กฎหมายลักษณะหนี้: หลักทั่วไป]] <br> {{cl|grey|Introduction to Obligations}}
| หลักทั่วไปว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่ง
| bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|3}}
| [[นิติกรรมและสัญญา|กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา]] <br> {{cl|grey|Legal Transactions and Contracts}}
| ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่งซึ่งเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคลเหล่านั้น
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| {{c|4}}
| [[เอกเทศสัญญา]] <br> {{cl|grey|Specific Contracts}}
| บรรดาสัญญาซึ่งกฎหมายกำหนดชื่อและกฎเกณฑ์ไว้เป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
| rowspan = "3" bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|5}}
| [[ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้|กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้]] <br> {{cl|grey|Torts, Agency without Specific Authorisation and Unjust Enrichment}}
| ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่งซึ่งเป็นไปโดยที่บุคคลมิได้สมัครใจ แบ่งเป็น
• ลาภมิควรได้ }}
|-
| {{c|6}}
| [[ทรัพย์สิน|กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน]] <br> {{cl|grey|Property Law}}
| กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
|-
| {{c|7}}
| [[ครอบครัว|กฎหมายลักษณะครอบครัว]] <br> {{cl|grey|Family Law}}
| แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว กฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
| rowspan = "2" bgcolor = #ffbdce | {{c|3}}
|-
| {{c|8}}
| [[มรดก|กฎหมายลักษณะมรดก]] <br> {{cl|grey|Law of Succession}}
| กฎหมายว่าด้วยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{cl|grey|'''กฎหมายอาญา'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป]] <br> {{cl|grey|Introduction to Criminal Law}}
| หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา
| rowspan = "2" bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|2}}
| [[กฎหมายอาญา: ภาคความผิด]] <br> {{cl|grey|Criminal Law: Offences}}
| หลักกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดตามที่ประมวลกฎหมายอาญาไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายมหาชน'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] <br> {{cl|grey|Introduction to Public Law}}
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดกฎหมายมหาชน องค์กรทางมหาชน นิติบุคคลมหาชน
| rowspan = "4" bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|2}}
| [[กฎหมายรัฐธรรมนูญ]] <br> {{cl|grey|Constitutional Law}}
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
|-
| {{c|3}}
| [[กฎหมายปกครอง 1]] <br> {{cl|grey|Administrative Law 1}}
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาของการปกครองแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน บ่อเกิดกฎหมายว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน การจัดองค์กรของฝ่ายปกครอง และวิธีปกครองแผ่นดิน
|-
| {{c|4}}
| [[กฎหมายปกครอง 2]] <br> {{cl|grey|Administrative Law 2}}
| การควบคุมฝ่ายปกครอง
|-
| {{c|5}}
| [[กฎหมายการคลังและการภาษีอากร]] <br> {{cl|grey|Law of Public Finance and Taxation}}
| กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ ระบบภาษีอากร และสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ในการปกครองแผ่นดิน
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{cl|grey|'''กฎหมายวิธีพิจารณาความ'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี]] <br> {{cl|grey|Judicial System and General Principles of Procedural Law}}
| รูปแบบของศาล การจัดองค์กรของศาล อำนาจศาล อำนาจตุลาการ และหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีดำเนินกิจการในทางพิจารณาคดีของศาล
| bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|2}}
| [[วิธีพิจารณาความแพ่ง|กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง]] <br> {{cl|grey|Law of Civil Procedure}}
| วิธีดำเนินคดีแพ่งโดยทั่วไป รวมถึงการบังคับคดีแพ่ง
| rowspan = "3" bgcolor = #ffbdce | {{c|3}}
|-
| {{c|3}}
| [[วิธีพิจารณาความอาญา|กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา]] <br> {{cl|grey|Law of Criminal Procedure}}
| วิธีดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป
|-
| {{c|4}}
| [[พยานหลักฐาน|กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน]] <br> {{cl|grey|Law of Evidence}}
| กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไป และที่เป็นบทบัญญัติ
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{cl|grey|'''กฎหมายระหว่างประเทศ'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง]] <br> {{cl|grey|Public International Law}}
| {{ubl|• แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ|
| rowspan = "2" bgcolor = #ff91a2 | {{c|4}}
|-
| {{c|2}}
| [[กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล]] <br> {{cl|grey|Private International Law}}
| {{ubl|• ความสัมพันธ์ทางกฎหมายเอกชนในระดับระหว่างประเทศ |
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์