ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<div style="border: 1px solid #CCCCCC; margin:5px; padding:5px; clear:both; background-color:#FFFFFF">
</div>
__NOTOC__
 
 
 
เสียก่อน-->
 
== การศึกษาชั้นที่หนึ่ง ==
== วิชาหลัก ==
 
'''การศึกษาชั้นที่หนึ่ง''' หรือเรียกกันตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาไทยทั่วไปว่าว่า "ชั้นปริญญาตรี" (bachelor's degree) ตามปรกติใช้เวลาศึกษาสี่ปี วิชาที่เล่าาเรียนแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ วิชาหลัก และวิชาเลือก
 
=== วิชาหลัก ===
 
ในการศึกษาทั้งสี่ปี่นั้น ผู้ศึกษาต้องเรียนและผ่าน'''วิชาหลัก''' เป็นวิชาหรือที่ผู้ศึกษากฎหมายระดับปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ไทยต้องเล่าเรียน เรียกกันตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปว่า "วิชาบังคับ" (compulsory subject) ใช้เวลาศึกษาสี่ปีทุกวิชา จึงจะสำเร็จหลักสูตร ในแต่ละปีร่ำเรียนวิชาหลักนั้นต้องร่ำเรียนกันดังต่อไปนี้ตามลำดับ
 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left"
|}
 
=== วิชาเลือก ===
 
'''ในระหว่างศึกษาวิชาเลือก'''หลักนั้น เป็นวิชาที่ผู้ศึกษากฎหมายระดับปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ไทยสามารถเลือกเรียนได้ตามบางวิชาจากรายการที่จัดไว้ให้แล้วแต่ความสนใจในระหว่างศึกษาของตน วิชาบังคับตลอดระยะเวลาสี่ปีนั้นประเภทนี้เรียก '''วิชาเลือก''' หรือเรียกกันตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปไทยว่า "วิชาเลือกเสรี" (elective subject)
 
กระนั้น แม้จะมีชื่อว่า "เลือกเสรี" แต่โดยทั่วไป ผู้ศึกษาจำต้องเลือกเรียนและผ่านจนได้หน่วยกิตเป็นจำนวนที่กำหนดไว้ จึงจะสำเร็จหลักสูตร วิชาเลือกมีดังต่อไปนี้
 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left"
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ความหลากหลายทางชีวภาพ การคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ กับทั้งบทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
|-
| 7}
 
== การศึกษาชั้นที่สอง ==
 
'''การศึกษาชั้นที่สอง''' หรือเรียกกันตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปว่าว่า "ชั้นปริญญาโท" (master's degree) ตามปรกติใช้เวลาศึกษาสองปี ผู้ศึกษาชั้นที่สองย่อมมีพื้นฐานมาจากชั้นที่หนึ่งแล้ว การศึกษาในชั้นที่สองนี้จึงมีความเข้มข้นและเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น วิชาในชั้นที่สองมีดังต่อไปนี้
 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left"
|-
! width=3% | #
! width=23% | ตำรา
! เนื้อหา
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"| {{cl|grey|'''กฎหมายระหว่างประเทศ'''}}
|-
| 1
| [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Trade Law}}
| {{ubl|• นิยาม ความเป็นมา และลักษณะของการค้าระหว่างประเทศ|
• ความเป็นมา วิวัฒนาการ และบ่อเกิดกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ|
• ซื้อขายระหว่างประเทศ ขนส่งทางทะเล ประกันภัยทางทะเล และเลตเตอร์ออฟเครดิต}}
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา]]|• [[กฎหมายลักษณะซื้อขาย]]|• [[กฎหมายลักษณะรับขน]]|• [[กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน]] และ|• [[กฎหมายลักษณะประกันภัย]]|มาก่อน}}
|-
|}
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์