ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== ภาษาไทย ===
<div style="clear:both; font-size:90%">
* กฎหมายดีดี. (2555). [http://www.lawdd.net/petitionno?year=2554&type=1 ''คำพิพากษาศาลฎีกา (ปี 2512 ถึงปัจจุบัน).''] เข้าถึงสืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2539). ''อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย.'' กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ISBN 9747761577.
* นิตยา กาญจนะวรรณ. (ม.ป.ป). [http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1952 ''ภาษาไทยในปัจจุบัน: ปัญหาและแนวทางแก้ไข (2).''] เข้าถึงสืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
** (2553). ''คำอธิบายนิติกรรม–สัญญา.'' (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ISBN 9789742889081.
** (2554). ''คำอธิบายนิติกรรม–สัญญา.'' (พิมพ์ครั้งที่ 16). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ISBN 9786162690150.
* ศาลฎีกา. (2550-01-26). [http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp ''ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา.''] เข้าถึงสืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2551-03-10). [http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb03/%bb03-20-9999-update.pdf ''ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.''] เข้าถึงสืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). [http://www.library.coj.go.th/Eb_Sentence/Sentence0.html ''คำพิพากษาศาลฎีกา (ปี 2530 ถึงปัจจุบัน).''] เข้าถึงสืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* หยุด แสงอุทัย. (2507-02). "การร่างกฎหมายในประเทศไทย". ''วารสารทนายความ.'' 6 (6).
</div>
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์