ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** (2554). ''คำอธิบายนิติกรรม–สัญญา.'' (พิมพ์ครั้งที่ 16). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ISBN 9786162690150.
* ศาลฎีกา. (2550-01-26). [http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp ''ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา.''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2551-03-10). [http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb03/%bb03-20-9999-update.pdf ''ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
** (2551-03-10). [http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law4&folderName=%bb03&lawPath=%bb03-20-9999-update ''ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
** (2554-07-04). [http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%c104&lawPath=%c104-20-9999-update ''พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531.''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). [http://www.library.coj.go.th/Eb_Sentence/Sentence0.html ''คำพิพากษาศาลฎีกา (ปี 2530 ถึงปัจจุบัน).''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* หยุด แสงอุทัย. (2507-02). "การร่างกฎหมายในประเทศไทย". ''วารสารทนายความ.'' 6 (6).
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์