ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2539). ''อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย.'' กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ISBN 9747761577.
* นิตยา กาญจนะวรรณ. (ม.ป.ป). [http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1952 ''ภาษาไทยในปัจจุบัน: ปัญหาและแนวทางแก้ไข (2).''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* มาโนช จรมาศ. (2502-05). "ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน". ''ดุลพาห.'' 12.
* ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
** (2553). ''คำอธิบายนิติกรรม–สัญญา.'' (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ISBN 9789742889081.
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์