ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา/อ้างอิง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2539). ''อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย.'' กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ISBN 9747761577.
* นิตยา กาญจนะวรรณ. (ม.ป.ป). [http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1952 ''ภาษาไทยในปัจจุบัน: ปัญหาและแนวทางแก้ไข (2).''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* มาโนช จรมาศ. (2502-05). "ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน". ''ดุลพาห.'' 12. 10–17.
* ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
** (2553). ''คำอธิบายนิติกรรม–สัญญา.'' (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ISBN 9789742889081.
** (2551-03-10). [http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law4&folderName=%bb03&lawPath=%bb03-20-9999-update ''ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
** (2554-07-04). [http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%c104&lawPath=%c104-20-9999-update ''พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531.''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* สุปัน พูลพัฒน์. (2502-08). "วัตถุประสงค์ที่ต้องห้าม". ''ดุลพาห.'' 6. 628–651.
* สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). [http://www.library.coj.go.th/Eb_Sentence/Sentence0.html ''คำพิพากษาศาลฎีกา (ปี 2530 ถึงปัจจุบัน).''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* เสนีย์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์. (2520). ''ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1'' กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ.
* หยุด แสงอุทัย. (2507-02). "การร่างกฎหมายในประเทศไทย". ''วารสารทนายความ.'' 6 (6).
* อุกฤษ มงคลนาวิน. (2518-03). "ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน". ''บทบัณฑิตย์.'' 32 (1). 13–32.
{{div col end}}
</div>
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์