ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา/อ้างอิง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). [http://www.library.coj.go.th/Eb_Sentence/Sentence0.html ''คำพิพากษาศาลฎีกา (ปี 2530 ถึงปัจจุบัน).''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* เสนีย์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์. (2520). ''ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1'' กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ.
* หยุด แสงอุทัย. (2507-02). "การร่างกฎหมายในประเทศไทย". ''วารสารทนายความ.'' 6 (6).
** (2507-02). "การร่างกฎหมายในประเทศไทย". ''วารสารทนายความ.'' 6 (6).
** (2517). ''กฎหมายแพ่งลักษณะมูลหนี้หนึ่ง.'' กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
* อักขราทร จุฬารัตน. (2531). ''คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา.'' กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
* อุกฤษ มงคลนาวิน. (2518-03). "ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน". ''บทบัณฑิตย์.'' 32 (1). 13–32.
{{div col end}}
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์