ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา/อ้างอิง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{div col}}
* กิตติศักดิ์ ปรกติ. (2532-06-02). [http://www.lawwebservice.com/lawsearch/ArchanKittisak10.pdf "หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาลอยทางทรัพย์".] ''วารสารนิติศาสตร์.'' 19. สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* จิ๊ด เศรษฐบุตร.
* จิ๊ด เศรษฐบุตร. (2554). ''หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้.'' (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 9789744665577.
** (2522). ''หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและหนี้.'' (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
* จิ๊ด เศรษฐบุตร.* (2554). ''หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้.'' (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 9789744665577.
* ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2539). ''อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย.'' กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ISBN 9747761577.
* ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2543). ''ภาษากฎหมายไทย.'' (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 9745718505.
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์