ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาญี่ปุ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 3:
== สารบัญ ==
* [[ภาษาญี่ปุ่น/ตัวอักษร|ตัวอักษร]]
* [[ภาษาญี่ปุ่น/การออกเสียง|การออกเสียง]]
 
== บทเรียน ==
[[ภาษาญี่ปุ่น/การออกเสียง|การออกเสียง]]
* [[ภาษาญีปุ่น/บทเรียน/1|บทเรียน 1]]
 
การออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นแม้จะมีความหมายและเขียนเหมือนกันแต่การออกเสียงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ
; อักษรในกลุ่ม か
ออกเสียงเป็น ค หากตัวอยู่ในพยางค์แรกของประโยค และออกเสียงเป็น ก หากอยู่ในพยางค์หลัง
 
[[ภาษาญี่ปุ่น/ไวยากรณ์|ไวยากรณ์]]
 
ประโยคภาษาญี่ปุ่นจะเรียงลำดับเป็น ประธาน-กรรม-กริยา
 
== บทเรียน 1 ==
บทเรียนนี้จะเป็นการแนะนำให้เห็นภาพกว้างๆของประโยคในภาษาญี่ปุ่น โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 
ก่อนจะเข้าสู่บทเรียน คุณควรจดจำศัพท์ 3 คำในตารางข้างล่างนี้ ซึ่งคุณจะได้พบเจอบ่อยในบทเรียนต่อๆไป คุณ<u>ไม่จำเป็น</u>ต้องรู้วิธีอ่านอักษรญี่ปุ่นในตอนนี้ แต่ขอให้จดจำ"คำอ่าน"และ"ความหมาย"ให้ขึ้นใจ
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน !! ความหมาย
|-
| わたし || watashi (วะตะชิ) || ฉัน
|-
| あなた || anata (อะนะตะ) || คุณ
|-
| です || desu (เดสึ) || ครับ,ค่ะ
|}
 
ตารางข้างล่างนี้เป็นชื่อคน คุณไม่จำเป็นต้องจำ ขอให้รู้ว่าคำเหล่านี้เป็นเพียงชื่อเท่านั้น ไม่ได้มีความหมายใดๆ
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน
|-
| たなか || tanaka (ทะนะกะ)
|-
| なかむら || nakamura (นะกะมูระ)
|}
 
=== โครงประโยคพื้นฐาน ===
รูปประโยคพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย "ส่วนหัวเรื่อง" และ "ส่วนแสดง"
* '''ส่วนหัวเรื่อง''' จะต้องลงท้ายด้วยคำว่า は (wa อ่านว่า วะ) เสมอ
* '''ส่วนแสดง''' จะต้องวาง คำกริยา ไว้<u>ท้าย</u>ประโยค
 
==== ตัวอย่าง 1 ====
: watashi wa tanaka desu
: วะตะชิ วะ ทะนะกะ เดะสึ
: =ฉันคือทะนะกะ
 
* '''ส่วนหัวเรื่อง'''ของประโยคนี้ก็คือ "'''ฉัน'''" ดังนั้น จึงเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า watashi wa (วะตะชิ + วะ)
* '''ส่วนแสดง'''ของประโยคนี้ก็คือ "'''คือ + ทะนะกะ'''" ดังนั้น จึงเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า tanaka desu (ทะนะกะ + เดะสึ)
 
==== ตัวอย่าง 2 ====
: anata wa nakamura desu ka
: อะนะตะ วะ นะกะมุระ เดะสึ กะ
: =คุณคือนะกะมุระใช่มั๊ย
 
* '''ส่วนหัวเรื่อง''' คือ "'''คุณ'''" เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า anata wa (อะนะตะ + วะ)
* '''ส่วนแสดง''' คือ "'''คือ + นะกะมุระ'''" เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า nakamura desu (นะกามูระ + เดสึ)
 
==== ตัวอย่าง 3 ====
จำคำศัพท์ต่อไปนี้ก่อนอ่านตัวอย่าง
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน !! ความหมาย
|-
| きれい || kirei (คิเร) || สวย
|}
 
: nakamura wa kirei desu
: นากามูระ วะ คิเร เดสึ
: =นากามูระสวย
 
* '''ส่วนหัวเรื่อง''' คือ นากามูระ เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า nakamura wa (นากามูระ + วะ)
* '''ส่วนแสดง''' คือ สวย เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า kirei desu (คิเร + เดสึ)
 
=== คำช่วย ===
ภาษาญี่ปุ่นมีการใช้ "คำช่วย" เพื่อบอกหน้าที่ของคำที่นำหน้าคำช่วย
 
ตัวอย่างเช่น คำว่า は (wa อ่านว่า วะ) ที่เราได้เรียนไปนั้น ถือเป็น'''คำช่วยที่ใช้บอกหัวเรื่อง''' ดังนั้น คำใดๆที่อยู่หน้าคำว่า wa จะเป็นหัวเรื่องเสมอ
 
นอกจากนี้ ภาษาญี่ปุ่นยังมีคำช่วยอื่นๆอีก เช่น を (o อ่านว่า โอะ) เป็น'''คำช่วยที่ใช้บอกกรรม''' ดังนั้น คำที่อยู่หน้าคำว่า o จะเป็นกรรมของประโยคเสมอ
 
{|{{ตารางสวย}}
! คำช่วย !! คำอ่าน !! หน้าที่
|-
| は || wa (วะ) || บอกหัวเรื่อง
|-
| を || o (โอะ) || บอกกรรม
|}
 
==== ตัวอย่าง 4 ====
กรุณาจำคำศัพท์ต่อไปนี้ก่อนอ่านตัวอย่าง
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน !! ความหมาย
|-
| ほん || hon (ฮ้ง) || หนังสือ
|-
| よみます || yomimasu (โยมิมัส) || อ่าน
|}
 
: "ฉันอ่านหนังสือ"
: watashi wa hon o yomu
 
* ส่วนหัวเรื่องคือ '''ฉัน''' = watashi wa (วะตะชิ วะ).
** เราใช้คำช่วย "วะ" วางหลังคำว่า "วะตะชิ" เพื่อบอกว่า วะตะชิ เป็นหัวเรื่อง
* ส่วนแสดงคือ '''อ่านหนังสือ''' = hon o yomimasu (ฮง โอะ โยมิมัส)
** เราใช้คำช่วย "โอะ" วางหลังคำว่า"ฮง" เพื่อบอกว่า ฮง เป็นกรรม
 
==== ตัวอย่าง 5 ====
กรุณาจำคำศัพท์ต่อไปนี้ก่อนอ่านตัวอย่าง
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน !! ความหมาย
|-
| すし || sushi (ซูชิ) || ข้าวห่อสาหร่าย
|-
| たべます || tabemasu (ทาเบมัส) || กิน
|}
 
: "ทานากะกินข้าวห่อสาหร่าย"
: tanaka wa sushi o tabemasu
: ทานากะ วะ ซูชิ โอะ ทาเบมัส
 
==== ตัวอย่าง 6 ====
มาดูตัวอย่างของคำช่วยอีกคำหนึ่ง
 
{|{{ตารางสวย}}
! คำช่วย !! คำอ่าน !! หน้าที่
|-
| へ || e (เอะ) || บอกจุดหมายปลายทาง
|}
 
กรุณาจำคำศัพท์ต่อไปนี้ก่อนอ่านตัวอย่าง
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน !! ความหมาย
|-
| とうきょう || toukyou (โตเกียว) || โตเกียว
|-
| いきます || ikimasu (อิคิมัส) || ไป
|}
 
: "ฉันไปโตเกียว"
: watashi wa toukyou e ikimasu
: วะตะชิ วะ โตเกียว เอะ อิคิมัส
 
* เราใช้ คำช่วย"เอะ" วางหลังคำว่า"โตเกียว" เพื่อบอกว่า โตเกียว เป็นจุดหมายปลายทาง
 
==== ตัวอย่าง 7 ====
มาดูตัวอย่างของคำช่วยอีกคำหนึ่ง
 
{|{{ตารางสวย}}
! คำช่วย !! คำอ่าน !! หน้าที่
|-
| で || de (เดะ) || บอกสถานที่
|}
 
: "ฉันอ่านหนังสือที่โตเกียว"
私は東京で本を読みます
: watashi wa toukyou de hon o yomimasu
: วะตะชิ วะ โตเกียว เดะ ฮง โอะ โยะมิมะสึ
 
* คำช่วย "เดะ" ระบุว่า"โตเกียว" เป็นสถานที่ที่เกิดการกระทำขึ้น (การอ่าน)
* คำช่วย "โอะ" ระบุว่า"ฮง" เป็นกรรม
 
== ดูเพิ่ม ==
5,021

การแก้ไข