ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# เป็นนามภาคแสดง (predicate noun) หรือคำที่เติมกริยาให้สมบูรณ์ เช่น
#: "A bent twig makes a crooked ''tree''."
# วางข้าง (in apposition) นามกรรตุการกอื่น เป็นการเพิ่มความหมายของคำนั้น เช่น
#: "The reaper ''Death'' with his sickle keen." (Death ขยาย the reaper)
# ใช้เมื่อกล่าวด้วยโดยตรง (direct address) เช่น
#: "''Lord Angus'', thou hast lied!"
=== กรรมการก ===
# เป็นวัตถุโดยตรงหรือโดยอ้อมของกริยา
# เป็นการนิยามการกระทำของกริยาโดยระบุเวลา การวัด ระยะทาง เป็นต้น คล้ายกับ[[ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำวิเศษณ์|คำวิเศษณ์]] เช่น
#: ""Cowards die many ''times'' before their deaths."
# เป็นวัตถุที่สอง เป็นภาคแสดงที่เติมกริยาให้สมบูรณ์ (คือไม่ใช่สิ่งเดียวกับประธาน) เช่น
#: "Time makes the worst enemies ''friends''."
# เป็นวัตถุของบุพบท เช่น
#: ""He must have a long spoon that would eat <u>with</u> the ''devil''."
# วางข้างกรรมการกอื่น เช่น
#: "The opinions of this junto were completely controlled by Nicholas Vedder, a ''patriarch'' of the village, and ''landlord'' of the inn."
 
=== {{anchor|สัมพันธการก}}สัมพันธการก ===
# สัมพันธการกวางแนบข้าง (Appositional possessive) เทียบเท่ากับกรรมการกวางแนบข้าง (appositional objective) เช่น
#: The blind old man of ''Scio's'' rocky isle.—Byron (= the rocky isle of Scio)
# สัมพันธการกกรรม (Objective possessive) เทียบเท่ากับกรรมการกตามหลังกริยา เช่น
#: "He passes to-day in building an air castle for to-morrow, or in writing ''yesterday's'' elegy."—Thackeray (= an elegy to commemorate yesterday)
# สัมพันธการกรรตุ (Subjective possessive) เทียบเท่ากับกรรตุการก เช่น
#: The unwearied sun, from day to day,
# ในวลีความซ้อน เติมอะพอสทรอพีหลังคำสุดท้าย เช่น
#: They invited me in the ''emperor their master's'' name.—Swift.
# พบการใช้ double possessive ซึ่งมีเพื่อเน้นคำ หรือเพื่อเลี่ยงความกำกวม เช่น
#: Besides these famous books ''of Scott's'' and ''Johnson's'', there is a copious "Life" by Thomas Sheridan.—Thackeray
 
681

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์