แนะแนว/มหาวิทยาลัยศิลปากร

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มหาวิทยาลัยศิลปากร[แก้ไข]

มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Silpakorn University; อักษรย่อ: มศก. – SU) เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ห้าในประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบ ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์

ถือกำเนิดจาก "โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร" ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนเป็น "โรงเรียนศิลปากร" และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ร่วมกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พัฒนาหลักสูตรจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศิลปากร" เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงทางศิลปะของชาติ โดยมีปณิธานที่จะสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม มีผลให้งานศิลปะของชาติพัฒนาและก้าวหน้า มีกิจกรรมและวิชาการต่าง ๆ ที่ดำเนินการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนเสมอมา นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผู้อำนวยการและอธิการบดีมาแล้ว 19 คน อธิการบดีคนปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

วิทยาเขต[แก้ไข]

วังท่าพระ[แก้ไข]

ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังและท่าช้างวังหลวง มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นวิทยาเขตแรกและเป็นจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัย

เป็นที่ตั้งของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์ และหอศิลป์ต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ยังรวมไปถึงพื้นที่ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี คณะดุริยางคศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์[แก้ไข]

เป็นที่รู้จักในชื่อว่า "ม.ทับแก้ว" ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยเป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา แต่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเพียง 428 ไร่

เป็นที่ตั้งของคณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทศโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบสหศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1–6 และชั้นมัธยมปีที่ 1–6 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการต่าง ๆ

สาเหตุที่เลือกจังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ พระราชวังสนามจันทร์ เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยเหตุผลดังนี้

 • ประการแรก พระราชวังสนามจันทร์เคยเป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้สนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งในทางโบราณคดีและศิลปะทั้งปวง ทรงเป็นนักโบราณคดีและศิลปินชั้นเยี่ยมโดยเฉพาะทางวรรณศิลป์ ทรงสนับสนุนนาฏศิลป์ตลอดรัชสมัยของพระองค์
 • ประการที่สอง บริเวณพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่ตั้งของเทวาลัยคเณศร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น นอกจากนี้ พระพิฆเนศวรยังเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ และเป็นตราของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่แล้ว
 • ประการสุดท้าย ที่จังหวัดนครปฐมมีพระปฐมเจดีย์ประดิษฐานอยู่ นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของโบราณคดีและศิลปะที่สำคัญในประเทศไทย ดังนั้นบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จึงเหมาะที่จะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี[แก้ไข]

สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคของประเทศไทยในรูปแบบของวิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีปณิธานและปรัชญาการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ ให้ใช้ที่ราชพัสดุ ณ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 621 ไร่ และได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้พื้นที่เพิ่มเติม จำนวน 200 ไร่ เพื่อรองรับการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เป็นที่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคลังโบราณวัตถุของคณะโบราณคดี

คณะวิชา[แก้ไข]

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์[แก้ไข]

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (อังกฤษ: Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts) เป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 ซึ่งถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรากฐานมาจากหลักสูตรจิตรกรรมและประติมากรรมของโรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง (ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร) มีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นคณะวิชาเดียวของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย เดิมใช้ชื่อคณะว่า "คณะจิตรกรรมและประติมากรรม"

สีประจำคณะ สีหรดาล

หลักสูตรคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 5 ปี

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • วิชาเอกจิตรกรรม
  • วิชาเอกประติมากรรม
  • วิชาเอกภาพพิมพ์
  • วิชาเอกศิลปะไทย
  • วิชาเอกทฤษฎีศิลป์
  • วิชาเอกสื่อผสม

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • วิชาเอกจิตรกรรม
  • วิชาเอกประติมากรรม
  • วิชาเอกภาพพิมพ์
  • วิชาเอกศิลปะไทย
  • วิชาเอกสื่อผสม
 • สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
 • สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์[แก้ไข]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Architecture) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซึ่งถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งคณะโบราณคดี โดยเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งที่ 2 ในประเทศไทย เดิมใช้ชื่อคณะว่า "คณะสถาปัตยกรรมไทย"

สีประจำคณะ สีเทา

หลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต (ผ.ม.)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

คณะโบราณคดี[แก้ไข]

คณะโบราณคดี (อังกฤษ: Faculty of Archaeology) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซึ่งถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเป็นคณะโบราณคดีแห่งเดียวในประเทศไทย

สีประจำคณะ สีดอกอัญชัน

หลักสูตรคณะโบราณคดี

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาโบราณคดี
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • สาขาวิชามานุษยวิทยา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาโบราณคดี
 • สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
 • สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาโบราณคดี
 • สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
 • สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

คณะมัณฑนศิลป์[แก้ไข]

คณะมัณฑนศิลป์ (อังกฤษ: Faculty of Decorative Arts) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยเป็นคณะมัณฑนศิลป์แห่งเดียวในประเทศไทย เดิมสะกดชื่อคณะว่า "คณะมัณฑนะศิลป์"

สีประจำคณะ สีเสน

หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป์

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

 • สาขาวิชาการออกแบบภายใน
 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
 • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
 • สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)

 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการออกแบบ

คณะอักษรศาสตร์[แก้ไข]

คณะอักษรศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Arts) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ซึ่งถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยเป็นหนึ่งในสองคณะอักษรศาสตร์ของประเทศไทย

สีประจำคณะ สีตาแมว

หลักสูตรคณะอักษรศาสตร์

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 • สาขาวิชาการแสดงศึกษา
 • สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
 • สาขาวิชาปรัชญา
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
  • วิชาเอกภาษาจีน
  • วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
  • วิชาเอกภาษาเกาหลี
 • สาขาวิชาเอเชียศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อ.ด.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์[แก้ไข]

คณะศึกษาศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Education) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513

สีประจำคณะ สีครามฝรั่ง

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี

 • วิชาเอกภาษาไทย
 • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 • วิชาเอกสังคมศึกษา
 • วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
 • วิชาเอกการประถมศึกษา
 • วิชาเอกการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์ (ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
 • วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต
 • วิชาเอกจิตวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 • สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • สาขาวิชาพัฒนศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาพัฒนศึกษา
 • สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์[แก้ไข]

คณะวิทยาศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Science) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2514

สีประจำคณะ สีจำปา

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี

 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเคมีศึกษา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

คณะเภสัชศาสตร์[แก้ไข]

คณะเภสัชศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Pharmacy) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยเป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งที่ 6 ในประเทศไทย

สีประจำคณะ สีเขียวมะกอก

หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) 6 ปี

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภ.ด.)

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[แก้ไข]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อังกฤษ: Faculty of Engineering and Industrial Technology) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 เดิมใช้ชื่อคณะว่า "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

สีประจำคณะ สีแดงตัด

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

คณะดุริยางคศาสตร์[แก้ไข]

คณะดุริยางคศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Music) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541

สีประจำคณะ สีดอกบานเย็น

หลักสูตรคณะดุริยางคศาสตร์

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 • สาขาวิชาการแสดงดนตรี
 • สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
 • สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 • สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร[แก้ไข]

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (อังกฤษ: Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544

สีประจำคณะ สีงาช้าง

หลักสูตรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาการจัดการ[แก้ไข]

คณะวิทยาการจัดการ (อังกฤษ: Faculty of Management Science) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545

สีประจำคณะ สีเขียวไข่ครุฑ

หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการชุมชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
 • สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

 • – (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[แก้ไข]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อังกฤษ: Faculty of Information and Communication Technology) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปีเดียวกันกับการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

สีประจำคณะ สีน้ำตาล

หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  • วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน
  • วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
  • วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน
  • กลุ่มวิชาภาพยนตร์

วิทยาลัยนานาชาติ[แก้ไข]

วิทยาลัยนานาชาติ (อังกฤษ: International College) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปีเดียวกันกับการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สีประจำคณะ สีแดงชาด

หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้ไข]

บัณฑิตวิทยาลัย (อังกฤษ: Graduate School) มีฐานะเป็นคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2515 ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

สีประจำคณะ สีเขียวตั้งแช (เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร)

หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ

ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
 • สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
 • สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)

 • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]