Arsa-msu

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๒๗ – ๒๕๔๗

ภายหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นิสิต นักศึกษา ที่ใส่ใจกับปัญหาสังคม และความไม่เป็นธรรม ได้รวมกลุ่มกันและออกไปพัฒนาในถิ่นที่ตนเองจากมา ค่ายอาสาพัฒนาจึงเกิดขึ้นทั่วทุกมหาวิทยาลัยในช่วงนั้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการสังคมสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งที่ถาวรและไม่ถาวร การเผยแผ่อบรมให้ความรู้ด้านในต่างๆ การมอบสิ่งของเครื่องใช้ปัจจัยสี่ให้กับชุมชนในชนบทที่ขาดแคลน โดยเรียกว่า “การออกค่ายอาสาพัฒนา” (พิพิธพันธ์ มมส.)

กิจกรรมดังกล่าวจึงแพร่กระจายทั่วไปตามสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ การออกค่ายของนิสิต ”วิทยาลัยวิชาการศึกษา/มศว.” จึงเกิดขึ้นในช่วงนั้น

กิจกรรมดังกล่าวดำเนินมาเรื่อยๆ ควบคู่กับการเจริญก้าวหน้าของ(สถาบันการศึกษา/วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม/มศว. มส.) โดยการออกค่ายแต่ละครั้ง จะเป็นการออกค่ายของกลุ่มต่าง ๆ เช่น ค่ายชั้นปี ค่ายวิชาเอกต่าง ๆ ค่ายของพรรค ค่ายของชมรม ค่ายขององค์การนิสิตฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ แต่ทั้งหมดก็เรียกว่าการออกค่ายอาสาพัฒนา ซึ่งยังไม่มีชมรมอาสาพัฒนาจดทะเบียนเป็นชมรมตามระเบียบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ก็มีการก่อตั้งชมรมขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม” โดยจดทะเบียนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนายภูวดล ดีสนิท (ติ๊ก: เสือดาว ๓) นิสิตชั้นปีที่ ๓ วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานคนแรก

ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นเอกเทศในการจัดกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ขึ้นตรงหรือพึ่งพากับองค์กรใดๆ โดยมีความมุ่งหวังที่จะจัดกิจกรรมด้านอาสาพัฒนาออกไปสู่สังคมภายนอกมากขึ้น เพื่อพัฒนาบทบาทของนิสิตต่อการรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะชุมชนชนบทที่ห่างไกล และโดยพื้นฐานของการเป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่น ทำให้กลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้สานต่อเจตนารมณ์ในยุคต่อมาได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดในระยะเริ่มแรก และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรรมมาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้ชมรมอาสาพัฒนามีความมั่นคงและมีประวัติศาสตร์ด้านกิจกรรมที่ยาวนานจนเป็นที่อมรับของมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก

ปัจจุบัน ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๑ พร้อมกับคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และสืบอุดมการณ์ต่อกันมาเป็นลำดับ ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๒ ที่มาจากหลายเอกหลายคณะ ได้ร่วมกันวางแผนงานและจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ของเพื่อน พี่ น้อง ชุมชน และมหาวิทยาลัย อีกทั้งให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสยุคโลกาภิวัตน์ตราบเท่าปัจจุบัน

รูปแบบกิจกรรม คณะกรรมการ ประวัติการออกค่าย