กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง

จาก วิกิตำรา
มาร่วมกัน เรียนรู้ แบ่งปัน และ ช่วยกันพัฒนาตำราเสรี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขหน้า

บทนำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การประมาณราคาตนทุนงานกอสรางของโครงการใดโครงการหนึ่งเปนเรื่องที่ตองนํามา พิจารณาในแตละระดับนับตั้งแตเจาของโครงการ ผูออกแบบ ผูรับเหมา ซึ่งจะพิจารณาตนทุนงาน กอสรางที่แตกตางกัน นอกจากตนทุนแลว ยังประกอบดวยคาใชจายอื่นๆอีกหลายอยาง ในฐานะผู ประมาณราคาตองพยายามอยางท่สีุดที่จะใหยอดคาใชจายถูกตอง หรือใกลราคาจริงมากที่สุด

ความสำคัญของการประมาณราคา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความหมายของการประมาณราคา หมายถึง การประมาณหรือการวิเคราะห์หา ปริมาณวัสดุ ค่าแรงและค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละโครงการ ซึ่งในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการทำงาน เมื่อทำการแยกงานออกเป็นหมวดหมู่เสร็จแล้ว ก็จะสามารถกำหนดราคาต่อหน่วยของต้นทุนก่อสร้างได้ ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง ซึ่งไม่ควรจะคลาดเคลื่อนไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า 5 %

โครงสร้างองค์กรในกระบวนการประมาณราคา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • วัสดุ
 • วัสดุธรรมชาติ
 • แหล่งวัสดุ
 • วัสดุจากการผลิต
 • แรงงานในการผลิต
 • เครื่องจักรในการผลิต
 • แรงงานในการลำเลียง
 • ค่าขนส่ง
 • ความสูญเสีย
 • ค่าแรง
 • แรงงานคน
 • เครื่องมือ
 • เครื่องจักร
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Factor F)
 • ค่าดำเนินการ
 • กำไร
 • ภาษี
 • ดอกเบี้ย
 • เวลา
 • ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้ประมาณราคา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ผู้ประมาณราคา ต้องมีความรู้ความสามารถในหลายด้านซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ รวมทั้งมีเทคนิคเฉพาะตัวอย่างสูง ซึ่งจะได้มาซึ่งราคาที่ใกล้เคียงในการก่อสร้างจริงมากที่สุด ดังนั้นคุณสมบัติของผู้ประมาณราคาควรมีดังนี้

 1. ต้องมีความรู้ทางด้านรูปแบบรายการที่จะแยกวัสดุ
 2. มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี
 3. ต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
 4. มีความรู้ความชำนาญในงานที่ประมาณราคาเป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ในเรื่องแบบรูปแบบรายการที่ประมาณราคาที่สามารถแยกรายละเอียดของานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆ ได้ละเอียดมากขึ้น
 6. มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประมาณราคาเป็นอย่างดี
 7. มีความละเอียดรอบคอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ และมีปฏฺภาณไหวพริบในการประยุกต์โดยการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ประมาณราคาได้รวดเร็วและถูกต้อง
 8. มีหลักการในการวินิจฉัย ช่างสังเกตที่ดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถานที่ก่อสร้าง
 9. มีความรู้และความเข้าใจที่สามารถศึกษาเอกสาร สัญญา รายการประกอบแบบก่อสร้าง ที่จะมีผลกับรายการก่อสร้างในด้านงานที่จะต้องเสร็จตามกำหนดเวลา ถ้างานไม่สร็จตามกำหนดเวลาจะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ค่าปรับ เป็นต้น

ประเภทของการประมาณราคา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

งานอาคารพักอาศัย 3 ชั้น

การวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นทุน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิธีการประมาณราคา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ภาคผนวก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ่านเพิ่มเติม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราภาษาอังกฤษ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Chris Hendrickson, Tung Au, Project Management for Construction: Fundamental Concepts for Owners, Engineers, Architects and Builders, Prentice Hall, 1998. ISBN 0-1373-1266-0

[1]

 • Martin Brook, Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2004. ISBN 0-7506-5864-9