ครอสเวิร์ดเกม/สูตรบิงโก

จาก วิกิตำรา

สูตรบิงโก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สูตรที่ 0001 AABELT C - ACTABLE D - ABLATED - DATABLE E - EATABLE H - HATABLE I - LABIATE K - TAKABLE M - TAMABLE R - RATABLE S - ABLATES T - ABETTAL U - TABLEAU X - TAXABLE

สูตรที่ 0002 AACDEL D - DECADAL I - ALCAIDE L - ALCALDE N - CANALED - CANDELA - DECANAL P - PALACED R - CALDERA - CRAALED S - ALCADES - SCALADE Y - ALCAYDE


สูตรที่ 0003 AACDER D - ARCADED H - CHARADE I - CARDIAE L - CALDERA - CRAALED N - DRACENA S - ARCADES - ASCARED V - CADAVER Y - DAYCARE

สูตรที่ 0004 AACDIR A - ARCADIA B - CARABID C - CARDIAC E - CARDIAE F - FARADIC L - RADICAL O - ACAROID S - ACARIDS - ASCARID - CARDIAS

สูตรที่ 0005 AACELN B - BALANCE D - CANALED - CANDELA - DECANAL L - CANELLA M - MANACLE P - CAPELAN S - ANLACES T - LACTEAN U - CANULAE - LACUNAE V - VALANCE

สูตรที่ 0006 AACELS D - ALCADES - SCALADE G - SCALAGE J - JACALES N - ANLACES P - PALACES R - SCALARE S - CALESAS T - ACETALS - LACTASE

สูตรที่ 0007 AACELT B - ACTABLE F - FALCATE H - CHAETAL L - LACTEAL N - LACTEAN P - PLACATE S - ACETALS - LACTASE T - LACTATE V - CLAVATE Y - ACYLATE

สูตรที่ 0008 AACERS C - CARCASE D - ARCADES - ASCARED F - CARAFES L - SCALARE M - CAMERAS O - ROSACEA S - CAESARS T - CARATES U - CAESURA

สูตรที่ 0009 AACERT B - ABREACT - BEARCAT - CABARET E - ACERATE G - CARTAGE H - TRACHEA N - CATERAN S - CARATES T - TEACART U - ARCUATE

สูตรที่ 0010 AACINT D - ANTACID F - FANATIC G - AGNATIC H - ACANTHI I - ACTINIA K - KATCINA L - ACTINAL N - CANTINA P - CAPTAIN R - ANTICAR S - SATANIC

สูตรที่ 0011 AACIRS A - ACRASIA D - ACARIDS - ASCARID - CARDIAS G - AGARICS N - ACRASIN - ARNICAS - CARINAS - SARCINA P - PICARAS S - ASCARIS T - CARITAS V - CAVIARS

สูตรที่ 0012 AACLPS A - ALPACAS C - CALPACS E - PALACES H - PASCHAL I - APICALS - SPACIAL K - KALPACS R - CARPALS S - PASCALS U - SCAPULA

สูตรที่ 0013 AACLSU C - ACCUSAL F - FAUCALS L - CLAUSAL M - CALAMUS - MACULAS N - CANULAS - LACUNAS P - SCAPULA S - CASUALS - CAUSALS V - VASCULA

สูตรที่ 0014 AADELR C - CALDERA - CRAALED I - RADIALE K - KRAALED M - ALARMED N - ADRENAL T - LATERAD U - RADULAE Y - ALREADY


สูตรที่ 0015 AADEMN B - BEADMAN D - DEADMAN G - MANAGED H - HEADMAN L - LEADMAN M - MANMADE O - ADENOMA S - ANADEMS - MAENADS T - MANDATE

สูตรที่ 0016 AADEMS B - SAMBAED G - DAMAGES H - ASHAMED I - AMIDASE K - MEDAKAS M - MADAMES N - ANADEMS - MAENADS S - AMASSED

สูตรที่ 0017 AADMRS A - ARMADAS - MADRASA - RAMADAS G - SMARAGD H - DHARMAS I - ARAMIDS M - DAMMARS N - MANSARD U - MARAUDS Z - MAZARDS

สูตรที่ 0018 AAEERT C - ACERATE D - AERATED F - RATAFEE H - HETAERA M - AMREETA S - AERATES U - AUREATE W - TEAWARE

สูตรที่ 0019 AAEGNT H - THANAGE K - TANKAGE M - GATEMAN - MAGENTA - MAGNATE - NAMETAG N - TANNAGE P - PAGEANT R - TANAGER S - AGNATES V - VANTAGE W - WANTAGE

สูตรที่ 0020 AAEIRT D - AIRDATE - RADIATE - TIARAED H - HETAIRA M - AMIRATE P - APTERIA S - ARISTAE - ASTERIA - ATRESIA T - ARIETTA V - VARIATE W - AWAITER

สูตรที่ 0021 AAELMT B - TAMABLE E - MALEATE G - GAMETAL H - HEMATAL M - LEMMATA O - OATMEAL P - PALMATE S - MALATES - MALTASE - TAMALES

สูตรที่ 0022 AAELNS C - ANLACES G - ANLAGES - GALENAS - LASAGNE K - ALKANES N - ANNEALS R - ARSENAL S - ANLASES T - SEALANT Y - ANALYSE

สูตรที่ 0023 AAELPR B - PARABLE C - CARPALE F - EARFLAP N - PREANAL P - APPAREL S - EARLAPS T - APTERAL V - PALAVER

สูตรที่ 0024 AAELPT C - PLACATE E - PALEATE L - PATELLA M - PALMATE N - PLANATE - PLATANE P - PALPATE R - APTERAL S - PALATES T - TAPETAL U - PLATEAU Y - APETALY

สูตรที่ 0025 AAEMNT D - MANDATE E - EMANATE - ENEMATA - MANATEE G - GATEMAN - MAGENTA - MAGNATE - NAMETAG I - AMENTIA - ANIMATE M - MEATMAN N - EMANANT R - RAMENTA U - MANTEAU


สูตรที่ 0026 AAENST A - ANATASE C - CATENAS D - ANSATED G - AGNATES I - ENTASIA - TAENIAS L - SEALANT N - ANNATES P - ANAPEST - PEASANT R - SANTERA W - SEAWANT

สูตรที่ 0027 AAERST B - ABATERS - ABREAST C - CARATES E - AERATES G - GASTREA - TEARGAS I - ARISTAE - ASTERIA - ATRESIA K - KARATES N - SANTERA O - AEROSAT R - ERRATAS

สูตรที่ 0028 AAGINR A - ANGARIA B - BARGAIN E - ANERGIA R - ARRAIGN S - SANGRIA T - GRANITA U - GUARANI Z - ZINGARA

สูตรที่ 0029 AAGINS B - ABASING - BISNAGA L - AGNAILS M - MAGIANS - SIAMANG N - ANGINAS O - AGNOSIA R - SANGRIA T - AGAINST - ANTISAG U - IGUANAS V - VAGINAS Y - GAINSAY

สูตรที่ 0030 AAILMS B - BAALISM C - CAMAILS E - MALAISE K - KALMIAS M - MIASMAL N - ANIMALS - LAMINAS - MANILAS P - IMPALAS S - SALAMIS

สูตรที่ 0031 AAILNS B - BASINAL G - AGNAILS K - KALIANS M - ANIMALS - LAMINAS - MANILAS N - ALANINS P - SALPIAN S - SALINAS T - LATINAS

สูตรที่ 0032 AAILNT C - ACTINAL F - FANTAIL - TAILFAN L - LANITAL M - MATINAL O - ALATION P - PLATINA S - LATINAS V - VALIANT Y - ANALITY

สูตรที่ 0033 AAIMNT A - AMANITA E - AMENTIA - ANIMATE J - ANTIJAM L - MATINAL N - ANTIMAN O - ANIMATO P - TIMPANA R - MARTIAN - TAMARIN S - STAMINA X - TAXIMAN

สูตรที่ 0034 AAINPS A - PAISANA E - PAESANI L - SALPIAN O - ANOPIAS - ANOPSIA - PAISANO P - PAPAINS R - PARIANS - PIRANAS S - PAISANS T - PASTINA - PATINAS - PINATAS - TAIPANS

สูตรที่ 0035 AAINRS C - ACRASIN - ARNICAS - CARINAS - SARCINA D - RADIANS F - FARINAS G - SANGRIA J - JARINAS K - KINARAS M - MARINAS P - PARIANS - PIRANAS T - ANTIARS - ARTISAN - TSARINA U - ANURIAS - SAURIAN - URANIAS V - SAVARIN

สูตรที่ 0036 AAINRT C - ANTICAR D - RADIANT G - GRANITA I - ANTIAIR M - MARTIAN - TAMARIN S - ANTIARS - ARTISAN - TSARINA V - VARIANT W - ANTIWAR Z - TZARINA

สูตรที่ 0037 AAINST B - ABSTAIN C - SATANIC E - ENTASIA - TAENIAS G - AGAINST - ANTISAG H - SHAITAN L - LATINAS M - STAMINA O - ATONIAS P - PASTINA - PATINAS - PINATAS - TAIPANS R - ANTIARS - ARTISAN - TSARINA T - ATTAINS

สูตรที่ 0038 AAIRST B - BARISTA C - CARITAS E - ARISTAE - ASTERIA - ATRESIA L - LARIATS - LATRIAS M - AMRITAS - TAMARIS N - ANTIARS - ARTISAN - TSARINA S - ARISTAS - TARSIAS T - STRIATA

สูตรที่ 0039 AALRST G - GASTRAL H - HARTALS I - LARIATS - LATRIAS O - ALASTOR S - ASTRALS - TARSALS T - STRATAL U - AUSTRAL Y - ASTYLAR

สูตรที่ 0040 AALSTU B - ABLAUTS F - FLAUTAS K - TALUKAS N - SULTANA P - SPATULA R - AUSTRAL S - ASSAULT V - VALUTAS

สูตรที่ 0041 AANRST E - SANTERA I - ANTIARS - ARTISAN - TSARINA K - KANTARS M - MANTRAS P - PARTANS - SPARTAN - TARPANS - TRAPANS T - RATTANS - TANTRAS - TARTANS Y - YANTRAS Z - TARZANS

สูตรที่ 0042 ABBELR B - BABBLER - BLABBER - BRABBLE C - CLABBER D - DABBLER - DRABBLE - RABBLED G - GABBLER - GRABBLE L - BARBELL M - BRAMBLE O - BELABOR R - RABBLER S - BARBELS - RABBLES - SLABBER U - BARBULE W - WABBLER

สูตรที่ 0043 ABBERS D - DABBERS G - GABBERS I - BARBIES - RABBIES J - JABBERS L - BARBELS - RABBLES - SLABBER N - NABBERS R - BARBERS T - BARBETS - RABBETS - STABBER W - SWABBER Y - YABBERS

สูตรที่ 0044 ABBGIN C - CABBING D - DABBING G - GABBING J - JABBING N - NABBING R - BARBING S - SABBING T - TABBING U - BUBINGA Y - BABYING

สูตรที่ 0045 ABCERS H - BRACHES I - ASCRIBE - CARIBES K - BACKERS L - CABLERS M - CAMBERS - CRAMBES O - BORACES R - BRACERS U - RUBACES - SUBRACE

สูตรที่ 0046 ABDDER A - ABRADED B - DRABBED D - BRADDED E - BEARDED - BREADED - DEBEARD I - BRAIDED L - BLADDER N - BRANDED O - BOARDED - ROADBED W - BEDWARD

สูตรที่ 0047 ABDEEL C - BELACED - DEBACLE K - LAKEBED L - LABELED M - BELDAME N - ENABLED R - BLEARED S - BEADLES T - BELATED - BLEATED Y - BELAYED - DYEABLE

สูตรที่ 0048 ABDEER D - BEARDED - BREADED - DEBEARD I - BEADIER K - BERAKED L - BLEARED M - BREAMED P - BEDRAPE - PREBADE S - BEADERS - DEBASER - SABERED T - BERATED - DEBATER - REBATED - TABERED W - BEWARED Y - BEEYARD

สูตรที่ 0049 ABDEET D - DEBATED J - JETBEAD L - BELATED - BLEATED M - BEDMATE R - BERATED - DEBATER - REBATED - TABERED S - BESTEAD - DEBATES T - ABETTED X - BETAXED

สูตรที่ 0050 ABDEIL D - ADDIBLE H - HIDABLE I - ALIBIED P - BIPEDAL - PIEBALD R - BEDRAIL - BRAILED - RIDABLE S - BALDIES - DISABLE U - AUDIBLE Y - BEADILY

สูตรที่ 0051 ABDEIR C - CARBIDE D - BRAIDED E - BEADIER G - ABRIDGE - BRIGADE L - BEDRAIL - BRAILED - RIDABLE N - BRAINED R - BRAIDER S - ABIDERS - BRAISED - DARBIES - SEABIRD - SIDEBAR T - REDBAIT - TRIBADE U - DAUBIER W - BAWDIER

สูตรที่ 0052 ABDEIS A - DIABASE D - BADDIES L - BALDIES - DISABLE N - BANDIES - BASINED R - ABIDERS - BRAISED - DARBIES - SEABIRD - SIDEBAR S - BIASSED U - SUBIDEA W - BAWDIES

สูตรที่ 0053 ABDELR B - DABBLER - DRABBLE - RABBLED D - BLADDER E - BLEARED G - GARBLED H - HALBERD I - BEDRAIL - BRAILED - RIDABLE M - MARBLED - RAMBLED N - BLANDER O - LABORED S - BLADERS U - DURABLE W - BRAWLED - WARBLED Y - DRYABLE