ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย/อักษรย่อ

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


อักษรไทย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • กฎรอตเทอร์ดาม – อนุสัญญาสหประชาชาติว่าสัญญารับขนของระหว่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วนทางทะเล (United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea)
 • กฎฮัมบูร์ก – อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการรับขนของทางทะเล (United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea)
 • กฎเฮก-วิสบี – อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อสร้างเอกภาพให้แก่หลักเกณฑ์บางประการในกฎหมายเกี่ยวกับใบตราส่ง (International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading)
 • ก.ต. – คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 • ก.บ.ศ. – คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ข. – ข้อ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ฎ. – คำพิพากษาศาลฎีกา

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ทฎ. – ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในการประชุมครั้งที่

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ธ.กรุงโรม – ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court)
 • ธ.ศาลหัวเมือง 114 – พระธรรมนูญศาลหัวเมือง รัตนโกสินทรศก 114
 • ธศท. 2498 – พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
 • ธศย. 127 – พระธรรมนูญศาลยุติธรรม รัตนโกสินทรศก 127
 • ธศย. 2477 – พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2477
 • ธศย. 2543 – พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • บ. – บรรพ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ป.พ.พ. – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ป.วิ.พ. – ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • ป.วิ.อ. – ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • ป.อ. – ประมวลกฎหมายอาญา

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • พ.ร.บ.ศาลแขวง 2499 – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
 • พ.ร.บ.ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ 2539 – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
 • พ.ร.บ.ศาลปกครอง 2542 – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
 • พ.ร.บ.ศาลภาษีอากร 2528 – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528
 • พ.ร.บ.ศาลแรงงาน 2522 – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
 • พ.ร.บ.ศาลล้มละลาย 2542 – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542
 • พ.ร.บ.ศาลอุทธรณ์ภาค 2532 – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532
 • พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ 2553 – พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ม. – มาตรา

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • รก. – ราชกิจจานุเบกษา
 • รธน. 2550 – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ล. – ลักษณะ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ว. – วรรค

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • สคก. – สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย)

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • อ.เวียนนา – อนุสัญญากรุงเวียนนา
  • อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา (Vienna Convention on the Law of Treaties)
  • อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรับกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ (Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations)
  • อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต (Vienna Convention on Diplomatic Relations)
  • อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)
 • อ.เฮก – อนุสัญญากรุงเฮก
  • อนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายเอกรูปว่าด้วยการก่อสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods)
  • อนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายเอกรูปว่าด้วยการซื้อขายระหว่างประเทศ (Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods)
 • อันซิทร็อล – คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission om International Trade Law)
 • อูว์นีดรัว – สถาบันระหว่างประเทศเพื่อสร้างเอกภาพให้แก่กฎหมายเอกชน (International Institute for the Unification of Private Law)

อักษรโรมัน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • art. – article
 • arts. – articles
 • CISG – United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
 • chap. – chapter
 • chaps. – chapters
 • div. – division
 • divs. – divisions
 • ICC – International Criminal Court
 • ICJ – International Court of Justice
 • No. – number
 • Nos. – numbers
 • para. – paragraph
 • paras. – paragraphs
 • pt. – part
 • pts. – parts
 • Rome Statute – Rome Statute of the International Criminal Court
 • s., sect. – section
 • ss., sects. – sections
 • Uncitral – United Nations Commission on International Trade Law
 • Unidroit – International Institute for the Unification of Private Law
 • vol. – volume
 • vols. – volumes

อื่น ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Δ – defendant
 • – paragraph
 • ¶¶ – paragraphs
 • Π – plaintiff
 • § – section
 • §§ – sections