ข้ามไปเนื้อหา

คู่มือลินุกซ์/touch

จาก วิกิตำรา

คำสั่ง touch เป็นการสร้างไฟล์ใหม่หรือแก้ไขไฟล์ touch --help -a change only the access time -c, --no-create do not create any files -d, --date=STRING parse STRING and use it instead of current time -f (ignored) -m change only the modification time -r, --reference=FILE use this file's times instead of current time -t STAMP use [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss] instead of current time --time=WORD set time given by WORD: access atime use (same as -a) modify mtime (same as -m) --help display this help and exit --version output version information and exit

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โปรแกรมที่ต้องใช้ผ่านคอมมานด์ไลน์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โปรแกรมทั่วไป ที่ทำงานบนลินุกซ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำสั่งพื้นฐานของยูนิกซ์และเชลล์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การปรับแต่งระบบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทำความเข้าใจกับลินุกซ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]