ข้ามไปเนื้อหา

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

จาก วิกิตำรา
  • Constructionism เป็นทฤษฎีการศึกษา (Theory of Education) พัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.ซีมัวร์ แพพเพิท ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก Constructivism ของ Jean Piaget
  • Constructivism เป็นทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge)ที่อธิบายว่าความรู้เกิดจากการเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับกับความรู้ที่มีอยู่เดิม สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ปรับเปลี่ยนภาวะที่ยังเชื่อมไม่ได้ หรือภาวะไม่สมดุล ให้กลับสู่ภาวะสมดุล
  • หลักการสำคัญของ Constructionism คือการให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ออกแบบ สร้าง หรือทำสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นชิ้นงาน ในบรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ทั้งครู เพื่อน ชุมชน ครอบครัว หนังสือ เอกสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน
  • การสร้างชิ้นงานจะทำให้เกิดการสร้างขึ้น 2 อย่าง คือความรู้และชิ้นงาน
  • การสร้างความรู้และชิ้นงานดังกล่าวในบริบทของการมีปฏิสัมพันธ์ จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดี
  • สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีความหลากหลาย มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง และผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกทำในสิ่งที่สนใจ
  • เครื่องมือการเรียนรู้ที่ดี ต้องเป็นเครื่องมือที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการแสวงและค้นหาจากการลองผิดลองถูก สามารถช่วยให้เกิดจินตนาการ พลังความคิด และพลังการเรียนรู้

เครื่องมือการเรียนรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • คอมพิวเตอร์พกพาได้รับความสนใจในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียน แนวความคิดของการใช้ได้เปลี่ยนจากการนำมาใช้ตามแนว Behaviorism หรือ Didactic ที่เน้นการใช้เป็นเครื่องมือของครูในการถ่ายทอด สู่การใช้ตามแนว Constructionism ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างทำ ด้วยเหตุนี้การเลือกหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการจัดหาคอมพิวเตอร์พกพาให้กับนักเรียน

ซอฟต์แวร์การเรียนรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

DeskTop Tool[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

SCRATCH[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

eToys[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

GIMP[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Audacity[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Celestia[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

WebTop Tool[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Ning[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Blog[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Wiki[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Podcasting[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

VoiceThread[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]