ป้ายจราจรในประเทศไทย/ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง ป้ายแนะนำ

จาก วิกิตำรา

ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง ป้ายแนะนำ (Regulatory Signs Warning Signs Guide Signs) ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏอยู่ในป้ายนั้น

ป้ายบังคับประเภทกำหนดสิทธิ์ (Priority Regulating Signs)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ (Prohibitory or Restrictive Signs)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง (Mandatory Signs)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายอื่น ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายบังคับข้อความ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายบังคับสำหรับทางจักรยาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเสริม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายรูปแบบเดิม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทางโค้งลักษณะต่าง ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทางแยกลักษณะต่าง ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนวงเวียนข้างหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บริเวณที่ผิวจราจรแคบลง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนสะพานแคบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บริเวณที่จำนวนช่องจราจรลดลง (เตือนช่องจราจรปิด)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทางรถไฟตัดผ่าน (เตือนทางข้ามทางรถไฟ)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนความสูงหรือความกว้าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทางลาดชัน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สภาพผิวทางไม่ปกติในลักษณะต่าง ๆ (เตือนสภาพผิวทาง)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนเปลี่ยนช่องเดินรถ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนทางขนาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนทางร่วม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนทางคู่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนจุดกลับรถ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนทางเดินรถสองทิศทาง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการจราจร (เตือนลักษณะทางแยก)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โรงเรียนและทางข้ามต่าง ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนให้ระวัง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนเขตห้ามแซง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตือนแนวทางต่าง ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเตือนอื่น ๆ / ป้ายเตือนเสริม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเตือนเขตตรวจจับความเร็ว[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเตือนช่องหยุดฉุกเฉิน (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเตือนช่องทางไต่ทางลาดชัน สำหรับรถบรรทุกหนัก (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเตือนแบบแขวนสูง (Mast arm) (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเตือนทางน้ำล้นผ่าน (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเตือนงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย กรณีติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเตือนทางรถไฟ (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเตือนที่ใช้ป้ายเตือนเสริมติดตั้งด้วยเพื่ออำนวยความปลอดภัย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายรูปแบบเดิม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเตือนอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในคู่มือมาตรฐานป้ายจราจรของกรมทางหลวง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายจราจรที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงทางหลวง (แบบที่ใช้สัญลักษณ์)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายจราจรที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงทางหลวง (แบบที่ใช้ข้อความและลูกศร)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายจราจรที่ใช้ในงานสาธาณูปโภค (แบบที่ใช้ข้อความ)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายจราจรที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายรูปแบบเดิม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร (Bike Box)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำทั่วไปและป้ายแนะนำโครงการ (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายชี้ทางไประบบขนส่งมวลชน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแสดงการบริการในจุดบริการทางหลวง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายจราจรมาตรฐานสูง (แบบแขวนสูงชนิดแขนยื่นเหนือผิวจราจร)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายจราจรมาตรฐานสูง (แบบแขวนสูงชนิดคร่อมผิวจราจร)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแบ่งเขตควบคุม (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำทางเลี่ยงช่วงเทศกาล (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแจ้งข่าว (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายหมายเลขทางหลวงตามประเภททางหลวง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายกิโลเมตรลักษณะต่าง ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายหมายเลขทางออก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายลูกศรระบุทิศทาง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายชุดทางหลวงเปลี่ยนทิศทาง (Advance turn arrow signs/Route Turn Assemblies)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษ

ป้ายชุดระบุทิศทาง (Directional arrow signs)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษ

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งโบราณสถานและศาสนสถาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]