ป้ายจราจรในประเทศไทย/ป้ายแนะนำ

จาก วิกิตำรา

ป้ายแนะนำ (Guide Signs) มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทิศทางและระยะทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทางตลอดการใช้บริการทางหลวงนั้น ๆ ด้วย

ป้ายแนะนำทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร (Bike Box)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำทั่วไปและป้ายแนะนำโครงการ (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายชี้ทางไประบบขนส่งมวลชน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแสดงการบริการในจุดบริการทางหลวง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายจราจรมาตรฐานสูง (แบบแขวนสูงชนิดแขนยื่นเหนือผิวจราจร)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายจราจรมาตรฐานสูง (แบบแขวนสูงชนิดคร่อมผิวจราจร)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแบ่งเขตควบคุม (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำทางเลี่ยงช่วงเทศกาล (แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแจ้งข่าว (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายหมายเลขทางหลวงตามประเภททางหลวง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายกิโลเมตรลักษณะต่าง ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายหมายเลขทางออก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายลูกศรระบุทิศทาง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายชุดทางหลวงเปลี่ยนทิศทาง (Advance turn arrow signs/Route Turn Assemblies)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษ

ป้ายชุดระบุทิศทาง (Directional arrow signs)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษ

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งโบราณสถานและศาสนสถาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายรูปแบบเดิม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]