การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 10:47, 10 ตุลาคม 2563 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 08:40, 19 สิงหาคม 2565 โดย Geonuch
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
action = 'edit' &
("Geonuch" in user_name) &  
((line1:="\[\[(พ\.ศ\.|ค\.ศ\.)") &
(page_namespace == 0) &  
(line2:="มกราคม\]\]|กุมภาพันธ์\]\]|มีนาคม\]\]|เมษายน\]\]|พฤษภาคม\]\]|มิถุนายน\]\]|กรกฎาคม\]\]|สิงหาคม\]\]|กันยายน\]\]|ตุลาคม\]\]|พฤศจิกายน\]\]|ธันวาคม\]\]")) &
(page_title = "ภาษา")
(rcount(line1, removed_lines) < rcount(line1, added_lines) |
rcount(line2, removed_lines) < rcount(line2, added_lines)) &
!(added_lines rlike "\[\[สนามกีฬา|การปฏิวัติ|เดือน") &
!(
(article_prefixedtext rlike "(พ\.ศ\.|ค\.ศ\.) ([1-9][0-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[1-9])") |
(article_prefixedtext rlike "([1-9][0-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[1-9]) ปีก่อน(พุทธกาล|คริสตกาล|พุทธศักราช|คริสต์ศักราช| พ\.ศ\.| ค\.ศ\.)") |
(article_prefixedtext rlike "([1-3][0-9]|[0-9]) (มกราคม|กุมภาพันธ์|มีนาคม|เมษายน|พฤษภาคม|มิถุนายน|กรกฎาคม|สิงหาคม|กันยายน|ตุลาคม|พฤศจิกายน|ธันวาคม)")
) &
!(summary rlike "ย้อน") &
("sysop" in user_groups) &
!("bot" in user_groups) &
(page_id != 22921)
& !('global-sysop' in global_user_groups | 'global-rollbacker' in global_user_groups) & !summary contains "Undid edits by" & !summary contains "Reverted to revision"