ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== ภาษาไทย ===
<div style="clear:both; font-size:90%">
* กฎหมายดีดี. (2555). [http://www.lawdd.net/petitionno?year=2554&type=1 ''คำพิพากษาศาลฎีกา (ปี 2512 ถึงปัจจุบัน).''] [ออนไลน์]. (เข้าถึงเมื่อ: 2556-11-10).
* ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2539). ''อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย.'' กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ISBN 9747761577.
* นิตยา กาญจนะวรรณ. (ม.ป.ป). [http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1952 ''ภาษาไทยในปัจจุบัน: ปัญหาและแนวทางแก้ไข (2).''] [ออนไลน์]. (เข้าถึงเมื่อ: 2556-11-10).
* ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
** (2553). ''คำอธิบายนิติกรรม–สัญญา.'' (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ISBN 9789742889081.
** (2554). ''คำอธิบายนิติกรรม–สัญญา.'' (พิมพ์ครั้งที่ 16). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ISBN 9786162690150.
* ศาลฎีกา. (2550-01-26). [http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp ''ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา.''] [ออนไลน์]. (เข้าถึงเมื่อ: 2556-11-10).
* สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2551-03-10). [http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb03/%bb03-20-9999-update.pdf ''ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.''] [ออนไลน์]. (เข้าถึงเมื่อ: 2556-11-10).
* สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). [http://www.library.coj.go.th/Eb_Sentence/Sentence0.html ''คำพิพากษาศาลฎีกา (ปี 2530 ถึงปัจจุบัน).''] [ออนไลน์]. (เข้าถึงเมื่อ: 2556-11-10).
* หยุด แสงอุทัย. (2507-02-06). "การร่างกฎหมายในประเทศไทย". ''วารสารทนายความ.'', (ปีที่6 (6).
</div>
 
<div style="clear:both; font-size:90%">
* Kamol Sandhikshetrin. (2007). ''The Civil and Commercial Code, Books I-VI, and Glossary.'' (8th ed). Bangkok: Nitibannakan. ISBN 9789744473493.
* Langenscheidt Translation Service. (2011). [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/ ''German Civil Code.''] [Online]. (Accessed:Retrieved 2013-11-10).
* Legifrance.
** (2006-04-04). [http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/13681/version/3/file/Code_22.pdf ''French Civil Code.''] [Online]. (Accessed:Retrieved 2013-11-10).
** (2005-01-01). [http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1951/13685/version/5/file/Code_32.pdf ''French Commercial Code.''] [Online]. (Accessed:Retrieved 2013-11-10).
** (2011-09-01). [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0B318A7293B7A6AB671B8A2491FB55A2.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006136539&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20111213 ''Code civil des français'']. [En ligne]. (Accédé:Consulté 2013-11-10).
* Louisiana State Legislature. (2013). [http://www.legis.state.la.us/lss/lss.asp?folder=67 ''Louisiana Civil Code.''] [Online]. (Accessed:Retrieved 2013-11-10).
* Ministry of Justice of Japan. (2011). ''Japanese Civil Code.'' [Online].Retrieved Available:2013-11-10, from [http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=2&re=02&dn=1&yo=civil+code&x=0&y=0&ky=&page=3 Parts 1–3] and [http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=2&re=02&dn=1&yo=civil+code&x=0&y=0&ky=&page=4 Parts 4–5]>. (Accessed: 2013-11-10).
* USLegal. (2013). [http://definitions.uslegal.com/j/juridical-act/ ''Juridical Act Law & Legal Definition.''] [Online]. (Accessed:Retrieved 2013-11-10).
</div>
{{div col end}}
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์