ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมและสัญญา/อ้างอิง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{div col}}
* กิตติศักดิ์ ปรกติ. (2532-06-02). [http://www.lawwebservice.com/lawsearch/ArchanKittisak10.pdf "หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาลอยทางทรัพย์".] ''วารสารนิติศาสตร์.'' 19. สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* กฎหมายดีดี. (2555). [http://www.lawdd.net/petitionno?year=2554&type=1 ''คำพิพากษาศาลฎีกา (ปี 25122500 ถึงปัจจุบัน).''] สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
* จิ๊ด เศรษฐบุตร. (2554). ''หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้.'' (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 9789744665577.
* ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2539). ''อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย.'' กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ISBN 9747761577.
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์