ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมประมวลคำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 1:
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการกับเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมาย บันทึก รายงานการประชุม การจัดทำหนังสือ การทำรายงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถจัดข้อความในลักษณะต่างๆ  ใส่ภาพประกอบ  แทรกตาราง เพื่อทำให้เอกสารน่าสนใจยิ่งขึ้น  ซึ่งนับว่าโปรแกรมประมวลคำเป็นที่นิยมนำไปใช้งานในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย
{| class="wikitable"
|}
 
== สารบัญ ==
== ประโยชน์ ==
# [[/การใช้งาน]]
1.  ช่วยให้การจัดเก็บและค้นหาเอกสารมีความรวดเร็วมากขึ้น เพราะงานเอกสารต่างๆ จะถูกจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลลงใน สื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ สามารถค้นหาและเรียกใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว
==# [[/ประโยชน์ ==]]
 
[[หมวดหมู่:ตำรา:โปรแกรมประมวลคำ]]
2.  ช่วยลดปริมาณกระดาษที่จัดเก็บทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร เพราะเอกสารจะถูกจัดเก็บอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่มีขนาดเล็กแต่มีความจุในการเก็บข้อมูล ได้เป็นจำนวนมาก
 
3.  ช่วยลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสาร เช่น ถ้าต้องการส่งจดหมายที่มีข้อความเหมือนกันไปให้ผู้รับจดหมายเป็นจำนวนมากอาจ ทำได้โดยการจัดทำจดหมายเวียน ซึ่งมีขั้นตอนการทำที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากใช้เครื่องพิมพ์ดีดก็อาจจะต้องเสียเวลาในการจัดทำมาก 
 
4.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร
 
5.  ช่วยสร้างเอกสารให้มีความสวยงาม ทั้งนี้เพราะผู้ใช้สามารถนำรูปภาพ รูปวาด ภาพกราฟิกต่าง ๆ มาแทรกลงในเอกสารได้โดยตรง 
 
6.  ช่วยให้การทำงานกับเอกสารถูกต้องและมีข้อผิดพลาดลดน้อยลง เพราะผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้โดยตรงบนหน้าจอจนพอใจ จึงจะสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้ หรือาจใช้ระบบการตรวจสอบคำผิดแบบอัตโนมัติ ในการตรวจสอบการสะกดคำหรือไวยากรณ์ของภาษาได้
 
[[หมวดหมู่:คู่มือคอมพิวเตอร์]]