เรื่องที่มีส่วนร่วมโดย Geonuch

ผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขไป 5,338 ครั้ง บัญชีสร้างขึ้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2559
ค้นหาการเข้ามีส่วนร่วมขยายยุบ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ล่าสุด | แรกสุด) ดู (ใหม่กว่า 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

3 มกราคม 2567

2 มกราคม 2567

25 ธันวาคม 2566

26 สิงหาคม 2566

11 มีนาคม 2566

7 มีนาคม 2566

30 มกราคม 2566

 • 21:5421:54, 30 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +4,076 มอดูล:Galleryสร้างหน้าด้วย "-- This module implements {{gallery}} local p = {} local templatestyles = 'Template:Gallery/styles.css' local yesno = require('Module:Yesno') local function trim(s) return mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(s, '%s', ' '), '^%s*(.-)%s*$', '%1') end local tracking, preview local function checkarg(k,v) if k and type(k) == 'string' then if k == 'align' or k == 'state' or k == 'style' or k == 'caption' or k == 'title' or k == 'width' or k == 'h..." ปัจจุบัน
 • 21:4921:49, 30 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +6,157 มอดูล:FreedImgสร้างหน้าด้วย "-- This is an module to implement FreedImg -- Argument to the functions are as described on Template:FI and Template:FIS. -- -- 2021-01-13: Implementation copying original FI and FIS templates, but with -- added max-width handing to reduce image sizes for very large images -- 2021-01-16: Removed complex HTML and reduce complexity -- 2021-01-21: Further reduce complexity of captions and allow captions to contain --..." ปัจจุบัน
 • 21:4721:47, 30 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +2,544 มอดูล:File linkสร้างหน้าด้วย "-- This module provides a library for formatting file wikilinks. local yesno = require('Module:Yesno') local checkType = require('libraryUtil').checkType local p = {} function p._main(args) checkType('_main', 1, args, 'table') -- This is basically libraryUtil.checkTypeForNamedArg, but we are rolling our -- own function to get the right error level. local function checkArg(key, val, level) if type(val) ~= 'string' then error(string.forma..." ปัจจุบัน
 • 21:4521:45, 30 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +2,208 มอดูล:Factorizationสร้างหน้าด้วย "local p = {} function p.factor(frame) -- Consider calling the parser function #expr -- to simplify a potential mathematical expression? number = tonumber(frame.args[1]) if number == nil then return '<strong class="error">Error: input not recognized as a number</strong>' end productSymbol = frame.args['product'] or '·' bold = frame.args['bold'] and true big = frame.args['big'] and true serif = frame.args['serif..." ปัจจุบัน
 • 21:4321:43, 30 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +3,288 มอดูล:Effective protection levelสร้างหน้าด้วย "local p = {} -- Returns the permission required to perform a given action on a given title. -- If no title is specified, the title of the page being displayed is used. function p._main(action, pagename) local title if type(pagename) == 'table' and pagename.prefixedText then title = pagename elseif pagename then title = mw.title.new(pagename) else title = mw.title.getCurrentTitle() end pagename = title.prefixedText if action == 'autorev..." ปัจจุบัน
 • 21:3821:38, 30 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +1,494 มอดูล:Effective protection expiryสร้างหน้าด้วย "local p = {} -- Returns the expiry of a restriction of an action on a given title, or unknown if it cannot be known. -- If no title is specified, the title of the page being displayed is used. function p._main(action, pagename) local title if type(pagename) == 'table' and pagename.prefixedText then title = pagename elseif pagename then title = mw.title.new(pagename) else title = mw.title.getCurrentTitle() end pagename = title.prefixedTe..." ปัจจุบัน

29 มกราคม 2566

 • 23:5223:52, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +716 มอดูล:Documentation/styles.cssสร้างหน้าด้วย "→‎{{pp|small=yes}}: .documentation, .documentation-metadata { border: 1px solid #6896d2; background-color: #f3eed7; clear: both; } .documentation { margin: 1em 0 0 0; padding: 1em; } .documentation-metadata { margin: 0.2em 0; →‎same margin left-right as .documentation: font-style: italic; padding: 0.4em 1em; →‎same padding left-right as .documentation: } .documentation-startbox { padding-bottom: 3px; border-bottom: 1px so..." ปัจจุบัน
 • 23:5123:51, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ −1,843 มอดูล:Documentation/configไม่มีความย่อการแก้ไข ปัจจุบัน
 • 23:3523:35, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ −1,645 มอดูล:Documentationไม่มีความย่อการแก้ไข ปัจจุบัน
 • 23:3323:33, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +7,111 มอดูล:Delinkสร้างหน้าด้วย "-- This module de-links most wikitext. require("strict") local p = {} local getArgs local function delinkReversePipeTrick(s) if s:match("^%[%[|.*[|\n]") then -- Check for newlines or multiple pipes. return s end return s:match("%[%[|(.*)%]%]") end local function delinkPipeTrick(s) -- We need to deal with colons, brackets, and commas, per Help:Pipe trick. -- First, remove the text before the first colon, if any. if s:match(":") then..." ปัจจุบัน
 • 23:3023:30, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +41,597 มอดูล:Dateสร้างหน้าด้วย "local fun = {} local TableBuilder = require( 'Module:TableBuilder' ) local Tools = require( 'Module:Tools' ) -- chargement de la base de donnée répertoriant certaines pages existant ou n'existant pas pour éviter les "ifexist". local dataLiens local success, resultat = pcall ( mw.loadData, 'Module:Date/Data' ) if success then dataLiens = resultat else -- protection au cas ou le sous module serait mal modifié dataLiens = { [''] = { mois = { au..." ปัจจุบัน
 • 23:2723:27, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +581 มอดูล:Correct typos in one click navigationสร้างหน้าด้วย "local p = {} function p.nav(frame) local nav = '' local i = 0 while i < 20 do i = i + 1 local pni = 'Wikibooks:Correct typos in one click/'..i local ele = '' local ele_grey = '<span style="color:#888">'..i..'</span>' local pniTitle = mw.title.new(pni, 4) --project space if pniTitle.exists == false then ele = ele_grey elseif pniTitle.isRedirect then ele = ele_grey elseif string.len(pniTitle:getContent()) > 5 then ele = '[..." ปัจจุบัน
 • 23:2323:23, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +643 มอดูล:ConcatArgsสร้างหน้าด้วย "local p = {} function table.slice(tbl, first, last, step) local sliced = {} for i = first or 1, last or #tbl, step or 1 do sliced[#sliced+1] = tbl[i] end return sliced end p.slice = table.slice local function count_args(table) local nargs = 0 for num, _ in ipairs(table) do nargs = num end return nargs end function p.ConcatArgs(frame) local pargs = frame:getParent().args local init = tonumber(frame.args["init"]) or frame..." ปัจจุบัน
 • 22:4922:49, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +6,119 มอดูล:Color contrast/colorsสร้างหน้าด้วย "return { aliceblue = 0.92880068253475, antiquewhite = 0.84646951707754, aqua = 0.7874, aquamarine = 0.8078549208338, azure = 0.97265264954166, beige = 0.8988459998705, bisque = 0.80732327372979, black = 0, blanchedalmond = 0.85084439608156, blue = 0.0722, blueviolet = 0.12622014321946, brown..." ปัจจุบัน
 • 22:4322:43, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +6,971 มอดูล:Color contrastสร้างหน้าด้วย "-- -- This module implements -- {{Color contrast ratio}} -- {{Greater color contrast ratio}} -- {{ColorToLum}} -- {{RGBColorToLum}} -- local p = {} local HTMLcolor = mw.loadData( 'Module:Color contrast/colors' ) local function sRGB (v) if (v <= 0.03928) then v = v / 12.92 else v = math.pow((v+0.055)/1.055, 2.4) end return v end local function rgbdec2lum(R, G, B) if ( 0 <= R and R < 256 and 0 <= G and G < 256 and 0 <= B and B < 256 ) t..." ปัจจุบัน
 • 22:4222:42, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +3,506 มอดูล:Clickable button 2สร้างหน้าด้วย "-- This module implements {{clickable button 2}}. local yesno = require('Module:Yesno') local p = {} function p.main(frame) local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, { wrappers = 'Template:Clickable button 2' }) return p.luaMain(args) end function p.luaMain(args) if not args[1] and not args.url then return '' end local data = p.makeLinkData(args) local link = p.renderLink(data) local trackingCategories = p.renderTrackin..." ปัจจุบัน
 • 22:4022:40, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +38,844 มอดูล:Cladeสร้างหน้าด้วย "--[[NOTE: this module contains functions for generating the table structure of the clade tree: The main function is called by the template using the {{invoke}} instruction; the three main functions are: p.main(frame) - opens and closes table, loops through the children of node, main is invoked once and controls the rest, calling ... p.addTaxon(childNumber, nodeLeaf) - the nuts and bolts; code dealing with each child node p...." ปัจจุบัน
 • 22:3822:38, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +2,098 มอดูล:Chessสร้างหน้าด้วย "local p = {}; function p.pagename2pgn( frame ) local pgn = frame.args[1] or '' if pgn == '' then local pagename = mw.title.getCurrentTitle().text if pagename:sub(1, 23) == "Chess Opening Theory/1." then pgn = pagename:sub(22):gsub("/", " "):gsub("[0-9]+%.%.%.", "") else return end end local enc = mw.uri.encode( pgn ) return string.format( '[https://lichess.org/analysis/pgn/%s %s]', enc, pgn ) end -- Determines whether it's White..." ปัจจุบัน
 • 22:3522:35, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +1,568 มอดูล:Chapter navigationสร้างหน้าด้วย "return { navigation_bar = function(frame) local current_title = mw.title.getCurrentTitle() local base_page_name = current_title.baseText if frame.args.bordertopstyle == null then frame.args.bordertopstyle = '' end if frame.args.bordertopwidth == null then frame.args.bordertopwidth = '' end if frame.args.borderbottomstyle == null then frame.args.borderbottomstyle = '' end if frame.args.borderbottomwidth == null then frame.args.borderbott..." ปัจจุบัน
 • 22:2522:25, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +2,941 มอดูล:BaseConvertสร้างหน้าด้วย "local p = {} local digits = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' function normalizeFullWidthChars(s) return mw.ustring.gsub(s, '[!-~]', function(s) return mw.ustring.char(mw.ustring.codepoint(s, 1) - 0xFEE0) end) end function _convert(n, base, from, precision, width, default, prefix, suffix) n = '' .. n -- convert to a string -- strip off any leading '0x' (unless x is a valid digit in the input base)..." ปัจจุบัน
 • 22:2322:23, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +2,728 มอดูล:AutomaticArchiveNavigator/configสร้างหน้าด้วย "-------------------------------------------------------------------------------- -- Configuration for Module:AutomaticArchiveNavigator -- -- This module contains configuration data for -- Module:AutomaticArchiveNavigator. It can be used to easily translate the -- module for use on other wikis, as well as changing settings like the default -- archive prefix and the default link count. -------------------------------------------------..." ปัจจุบัน
 • 22:2322:23, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +8,430 มอดูล:AutomaticArchiveNavigatorสร้างหน้าด้วย "------------------------------------------------------------------------------- -- AutomaticArchiveNavigator -- -- This module produces a talk archive banner, together with an automatically- -- generated list of navigation links to other archives of the talk page in -- question. It implements {{Automatic archive navigator}} and -- {{Talk archive navigation}}. --------------------------------------------------------------------..." ปัจจุบัน
 • 22:2122:21, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +14,491 มอดูล:Arimaa/boardสร้างหน้าด้วย "p = {} function p.from_fen(fen) local ret = {} for i = 1, 8 do ret[i] = {} end local x = 1 local y = 1 local i = 1 while i <= #fen do local separator = false local a = string.match(fen, '^[%d]+', i) if a then x = x + a i = i + #a else local a = string.match(fen, '^/?\n?', i) if a ~= '' then separator = true..." ปัจจุบัน
 • 22:1722:17, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +5,936 มอดูล:Archivesสร้างหน้าด้วย "lib_date = require('Module:Date') local p = {} function p.year(frame) if frame ~= nil then if frame.args[1] ~= nil then page = mw.text.trim(frame.args[1]) end if frame.args[2] ~= nil then start = tonumber(mw.text.trim(frame.args[2])) end if frame.args[3] ~= nil then ending = tonumber(mw.text.trim(frame.args[3])) end if frame.args[4] ~= nil then separator = mw.text.trim(frame.args[4]) if separator == "grid" then..." ปัจจุบัน
 • 22:1622:16, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +2,145 มอดูล:ArgsDemoสร้างหน้าด้วย "-- Sample Module demonstrating how to access arguments. -- For more about the frame object, see http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Frame_object local p = {} -- No arguments, used like: {{#invoke:ArgsDemo|hello_world}} function p.hello_world() return "Hello, world!" end -- One argument, used like: {{#invoke:ArgsDemo|hello|Fred}} function p.hello(frame) local name = frame.args[1] return "Hello, " .. name .. "!..." ปัจจุบัน
 • 22:1322:13, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +308 มอดูล:Archive/activeสร้างหน้าด้วย "lib_date = require('Module:Date') local p = {} if wikicode == nil or wikicode == "" then start = 2016 end local YearsList = {} if wikicode == "||" then table.insert = (YearsList), '{| cellpadding="5" style="border:1px solid #aaaaaa; margin-top:1em; margin-bottom:0.5em" rules="all" align="center"\n|' end" ปัจจุบัน
 • 22:1122:11, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +211 มอดูล:Ar-notashkilสร้างหน้าด้วย "local export = {} function export.convert(frame) local args = frame:getParent().args local text = frame.args[1] text = mw.ustring.gsub(text, '[ـًٌٍَُِّْٰ]', '') return text end return export" ปัจจุบัน
 • 22:0822:08, 29 มกราคม 2566 ต่าง ประวัติ +5,891 มอดูล:Aligned tableสร้างหน้าด้วย "-- This module implements {{Aligned table}} local p = {} local function isnotempty(s) return s and s:match( '^%s*(.-)%s*$' ) ~= '' end function p.table(frame) local args = (frame.args[3] ~= nil) and frame.args or frame:getParent().args local entries = {} local colclass = {} local colstyle = {} local cols = tonumber(args['cols']) or 2 -- create the root table local root = mw.html.create('table') -- add table style for fullwidth if isnot..." ปัจจุบัน

26 มกราคม 2566

18 มกราคม 2566

15 มกราคม 2566

11 มกราคม 2566

(ล่าสุด | แรกสุด) ดู (ใหม่กว่า 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)