สิทธิผู้ใช้

เลือกผู้ใช้  
ดูกลุ่มผู้ใช้กำลังดูกลุ่มผู้ใช้ของผู้ใช้ Geonuch (คุย | ส่วนร่วม)

สมาชิกของ: ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ, ผู้ดูแลระบบ

สมาชิกโดยปริยายของ: ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ

ปูมสิทธิผู้ใช้

  • 19:37, 11 พฤษภาคม 2562 Geonuch คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนสมาชิกกลุ่มของ Geonuch จาก ผู้ยกเว้นการบล็อกไอพี (ชั่วคราว จนถึง 19:36, 12 พฤษภาคม 2562) และ ผู้ดูแลระบบ เป็น ผู้ดูแลระบบ (ทดสอบ)
  • 19:36, 11 พฤษภาคม 2562 Geonuch คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนสมาชิกกลุ่มของ Geonuch จาก ผู้ดูแลระบบ เป็น ผู้ยกเว้นการบล็อกไอพี (ชั่วคราว จนถึง 19:36, 12 พฤษภาคม 2562) และ ผู้ดูแลระบบ (ทดสอบ)