ภาษาจีน/คำศัพท์/ศาสนา

จาก วิกิตำรา
คำศัพท์  พินอิน คำอ่าน ความหมาย
佛教 Fójiào ฝอเจี้ยว ศาสนาพุทธ
基督教 jīdūjiào จีตูเจี้ยว ศาสนาคริสต์
天主教 Tiānzhǔjiào เทียนจู่เจี้ยว คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
新教耶稣教 Xīnjiàoyēsūjiào ซินเจี้ยวเยซูเจี้ยว คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์
伊斯兰教 Yīsīlánjiào อีซือหลันเจี้ยว ศาสนาอิสลาม
婆罗门教 Póluóménjiào โปลั๋วเหมินเจี้ยว ศาสนาพราหมณ์
道教 Dàojiào เต้าเจี้ยว ศาสนาเต๋า, ลัทธิเต๋า

 ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

中文 ภาษาจีน
ภาคผนวก