ภาษาจีน/คำศัพท์/ศาสนา

จาก วิกิตำรา
คำศัพท์  พินอิน คำอ่าน ความหมาย
ศาสนาพุทธ
佛教 Fójiào ฝัวเจี้ยว ศาสนาพุทธ
三宝 พระรัตนตรัย
三藏 คัมภีร์พระไตรปิฎก
佛陀日 วันวิสาขบูชา
阿萨那佛陀日 วันอาสาฬหบูชา
ศาสนาคริสต์
基督教 jīdūjiào จีตูเจี้ยว ศาสนาคริสต์
天主教 Tiānzhǔjiào เทียนจู่เจี้ยว คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
新教耶稣教 Xīnjiàoyēsūjiào ซินเจี้ยวเยซูเจี้ยว คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์
圣经 คัมภีร์ไบเบิล
天主教堂 โบสถ์
耶稣 พระเยซู
耶和华 พระยโฮวาห์
ศาสนาอิสลาม
伊斯兰教 Yīsīlánjiào อีซือหลันเจี้ยว ศาสนาอิสลาม
古兰经 คัมภีร์อัลกุรอาน
先知穆罕默德 นบีมุฮัมมัด
真主 อัลเลาะห์
清真寺 มัสยิด
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
婆罗门教 Póluóménjiào โปลั๋วเหมินเจี้ยว ศาสนาพราหมณ์
三穆尔蒂 ตรีมูรติ
考克莱拉斯 เขาไกรลาศ
吠陀经 คัมภีร์พระเวท
ยุคพระเวท
พระศิวะ
พระพรหม
พระอินทร์
ศาสนาและลัทธิอื่นๆ
道教 Dàojiào เต้าเจี้ยว ศาสนาเต๋า, ลัทธิเต๋า
ลิทธิขงจื้อ
神道教 ลัทธิชินโต
巴哈伊信仰 ศาสนาบาไฮ
无上法教义 ลัทธิอนุตตรธรรม
法轮功 ลัทธิฝ่าหลุนกง
耆那教 ศาสนาเชน
คติความเชื่อ
有神论 เทวนิยม
无神论 อเทวนิยม
世界主义 จักรวาลนิยม
一神论 เอกเทวนิยม
萨帕蒂瓦·尼永 สรรพเทวนิยม

 ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

中文 ภาษาจีน
ภาคผนวก