ภาษาพีเอชพี/เริ่มต้นกับ PHP/การติดตั้ง/การติดตั้งบนระบบ Unix

จาก วิกิตำรา

ในที่นี้เป็นวิธีการติดตั้ง PHP บนระบบ UNIX ร่วมกับ Apache2

1. download php-version.tar.gz มาไว้ที่ /program/ แล้วทำการ config และติดตั้ง

  1. tar -xzvf php-version.tar.gz
  2. cd php-version/
  3. ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs
  4. make
  5. make install

2. Post installation

1) หลังจาก install เสร็จ ให้ลองดูว่ามีบรรทัดต่อไปนี้บนหน้าจอหรือไม่? libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/local/program/php-5.0.4/libs' ถ้ามี ให้พิมพ์:

  1. libtool --finish /usr/local/program/php-version/libs

2) คัดลอก config file (php.ini) ไปไว้ที่ /usr/local/lib/ และ แก้ไขไฟล์นั้น

  1. cp ./php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

จากนั้นเปิดไฟล์ /usr/local/lib/php.ini แล้ว มองหาตัวแปร include_path จากนั้น เพิ่ม /usrlocal/lib/php ลงไป: include_path = /usr/local/lib/php


3. ทำให้ Apache รู้จัก PHP โดย แก้ไขไฟล์ /usr/local/apache2/conf/http.conf

โดย หาบรรทัด: LoadModule php5_module modules/libphp5.so

ถ้าไม่มีให้เติมลงไป (โดยปกติจะมี) จากนั้นให้หาว่ามีคำสั่ง ตามด้านล่างหรือไม่ ถ้าไม่มีหาพิมพ์ต่อจากบรรทัดของ LoadModule

  1. Tell Apache to parse certain extensions as PHP

AddType application/x-httpd-php .php .phtml AddType application/x-httpd-php-source .phps

เมื่อแก้ไขไฟล์ httpd.conf เสร็จแล้วให้เซฟไฟล์ httpd.conf ด้วย

2) restart the apache2 โดย:

  1. /etc/init.d/apachectl restart

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]