ภาษาเกาหลีสำหรับโรงเรียนอักษรฮันกึล 2

จาก วิกิตำรา

ภาษาเกาหลีสำหรับโรงเรียนอักษรฮันกึล เล่ม 2


คำศัพท์

 • 노래해요.
 • 수영해요.
 • 운동해요.
 • 이야기해요.
 • 전화해요.
 • 공부해요.
 • 자요.
 • 일어나요.

A : 누가 노래해요?

B : 민수가 노래해요.

A : 누가 수영해요?

B : 슬기가 수영해요.

A : 누가 전화해요?

B : 미라가 전화해요.


 • 아빠하고 엄마는 자전거를 타요.
 • 동생하고 저는 그네를 타요.
 • 할아버지하고 할머니는 사진을 찍어요.

คำศัพท์

 • 아빠하고 엄마
 • 동생하고 나
 • 사진을 찍어요.
 • 자전거를 타요.
 • 그네를 타요.

A : 언제 수영을 해요?

B : 아침에 수영을 해요.

A : 언제 운동을 해요?

B : 저녁에 운동을 해요.

A : 언제 바다에 가요?

B : 내일 바다에 가요.


A : 장난감 기차가 있어요?

B : 네, 있어요.

A : 곰 인형이 있어요?

B : 아니요, 없어요.


A : 뭐가 있어요?

B : 강아지 인형이 있어요. 뭐가 있어요?

A : 장난감 기차가 있어요.


A : 이게 구두예요?

B : 아니요, 구두가 아니에요.

A : 뭐예요?

B : 운동화예요.


A : 이게 치마예요?

B : 네, 치마예요.

A : 저게 모자예요?

B : 아니요, 모자가 아니에요.

A : 저게 안경이에요?

B : 아니요, 안경이 아니에요.


A : 오늘 뭘 해요?

B : 친구 집에 가요.

A : 친구 집에서 뭘 해요?

B : 장난감 배를 만들어요.


 • 방에서 책을 읽어요.
 • 교실에서 공부를 해요.
 • 공원에서 자전거를 타요.
 • 동물원에서 코끼리를 봐요.
 • 수영장에서 수영을 해요.

하나(한),둘(두),셋(세),넷(네),다섯,여섯,일곱,여덟,아홉,열

일,이,삼,사,오,육,칠,팔,구,십


A : 몇 살이에요?

B : 여섯 살이에요.

A : 동생은 몇 살이에요?

B : 동생은 네 살이에요.


코끼리하고 토끼가 그네를 타요.

코끼리는 커요.

토끼는 작아요.


คำศัพท์

 • 커요
 • 작아요
 • 재미있어요
 • 재미없어요
 • 맛있어요
 • 맛없어요