ข้ามไปเนื้อหา

ภาษาเกาหลีสำหรับโรงเรียนอักษรฮันกึล 3

จาก วิกิตำรา

ภาษาเกาหลีสำหรับโรงเรียนอักษรฮันกึล เล่ม 3


A : 가족이 몇 명이에요?

B : 우리 가족은 모두 네 명이에요.

A : 동생이 있어요?

B : 아니요, 동생은 없어요. 언니가 있어요.


A : 동생이 몇 명이에요?

B : 두 명이에요.

A : 강아지가 몇 마리예요?

B : 모두 다섯 마리예요.


A : 동생이 몇 살이에요?

B : 두 살이에요.

A : 동생이 귀여워요?

B : 네, 귀여워요.


คำศัพท์

 • 귀여워요
 • 예뻐요
 • 많아요
 • 적어요
 • 뜨거워요
 • 차가워요
 • 넓어요
 • 좁아요

A : 동생이 귀여워요?

B : 네, 귀여워요.

A : 꽃이 어때요?

B : 예뻐요.


A : 놀이터에 가요?

B : 오늘은 놀이터에 안 가요.

A : 왜 안 가요?

B : 나하고 동생은 수영장에 가요.


A : 놀이터에 가요?

B : 아니요, 안 가요.

A : 그네를 타요?

B : 아니요, 그네를 안 타요.


A : 책을 읽어요?

B : 아니요, 책을 안 읽어요.

A : 뭘 해요?

B : 텔레비전을 봐요.


A : 빵을 먹어요?

B : 아니요, 빵을 안 먹어요.

A : 뭘 해요?

B : 우유를 마셔요.


A : 머리가 아파요?

B : 네, 머리가 아파요.

A : 목이 아파요?

B : 아니요, 안 아파요.


아빠하고 엄마는 청소를 해요.

나는 청소를 안해요. 나는 속제를 해요.

동생도 청소를 안 해요.

동생은 그림을 그려요.


คำศัพท์

 • 숙제해요
 • 청소해요
 • 세수해요
 • 요리해요
 • 목욕해요
 • 축구해요

A : 청소해요?

B : 아니요, 청소를 안 해요. 밥을 먹어요.

A : 축구해요?

B : 아니요, 축구를 안 해요. 수영을 해요.


 • 엄마, 목이 말라요. 물 주세요.
 • 엄마, 배가 고파요. 빵 주세요.

คำศัพท์

 • 수건
 • 휴지
 • 숟가락
 • 젓가락
 • 치약
 • 칫솔

A : 피아노를 잘 쳐요?

B : 네, 잘 쳐요.

A : 태권도를 잘해요?

B : 아니요, 잘 못해요.


 • 태권도를 못해요.
 • 태권도를 잘 못해요.
 • 태권도를 잘해요.
 • 피아노를 못해요.
 • 피아노를 잘 못해요.
 • 피아노를 잘해요.

A : 방에 뭐가 있어요?

B : 책상하고 침대가 있어요.

A : 책상은 어디에 있어요?

B : 챔대 옆에 있어요.

A : 책은 어디에 있어요?

B : 책상 위에 있어요.


คำศัพท์

 • 아래

A : 뭘 마시고 싶어요?

B : 딸기 우유를 마시고 싶어요.

A : 딸기 우유를 좋아해요?

B : 네, 아주 좋아해요. 뭘 마시고 싶어요?

A : 코코아를 마시고 싶어요. 코코아는 맛있어요.


คำศัพท์

 • 수영을 하고 싶어요.
 • 자전거를 타고 싶어요.
 • 노래를 하고 싶어요.
 • 텔레비전을 보고 싶어요.
 • 우유를 마시고 싶어요.
 • 밥을 먹고 싶어요.
 • 책을 읽고 싶어요.

우리 가족은 어제 공원에 갔어요.

아빠하고 나는 축구를 했어요.

엄마하고 동생은 그림을 그렸어요.


A : 어제 무엇을 했어요?

B : 축구를 했어요.

A : 어제 무엇을 했어요?

B : 병원에 갔어요.


A : 어제 어디에 갔어요?

B : 공원에 갔어요.

A : 공원에서 무엇을 했어요?

B : 자전거를 탔어요.