ภาษาเยอรมัน/ไวยากรณ์/ตัวอักษรและการออกเสียง

จาก วิกิตำรา

ตัวอักษร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในภาษาเยอรมันมีตัวอักษร (das Alphabet) ทั้งหมด 26 ตัว นอกจากนี้ยังมีตัวอักษรพิเศษอีก 4 ตัว ซึ่งเป็นตัวที่มี อุมเลาท์ (umlaut) หมายถึงจุดข้างบน ตัวอักษร A O U (ในภาษาเยอรมัน) 3 ตัว และอีกหนึ่งตัวคือ ẞ/ß (เอสเซทท์)

ตัวอักษรปกติ
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก การออกเสียง เสียงเทียบในภาษาไทย
A a /ɑː/ อา
B b /beː/ เบ
C c /tseː/ ทเซ ค, ซ
D d /deː/ เด
E e /eː/ เอ
F f /ɛf/ เอฟ ฟ, ฝ
G g /geː/ เก
H h /hɑː/ ฮา ห, ฮ
I i /iː/ อี
J j /jot/ ยอท
K k /kɑː/ คา ค, ข
L l /ɛl/ เอ็ล
M m /ɛm/ เอ็ม
N n /ɛn/ เอ็น
O o /oː/ โอ
P p /peː/ เพ พ, ผ
Q q /kuː/ คู คว
R r /ɛʀ/ แอรฺ
S s /ɛs/ เอส ส, ซ
T t /teː/ เท
U u /uː/ อู
V v /fɑʊ/ เฟา
W w /veː/ เว
X x /ɪks/ อิ๊กซฺ กซ์, กส์
Y y /ʏpsɪlon/ อึ๊บซิลอน -ย
Z z /tsɛt/ ทเซท
ตัวอักษรพิเศษ
ตัวอักษร การออกเสียง
Ä/ä แอะ, แอ
Ö/ö เออ, เออะ
Ü/ü อื, อึ
ẞ/ß เอสเซทท์

พยัญชนะและสระ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในภาษาเยอรมันมีพยัญชนะทั้งหมด 21 ตัว ส่วนสระ มีทั้งสระเดี่ยวและสระผสม

พยัญชนะ
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z
ตัวอักษรพิมพ์เล็ก b c d f g h j k l m n p q r s t v w x y z
สระเดี่ยว
สระ การออกเสียง ตัวอย่างคำ
a อา Mann (มัน) -ผู้ชาย
Vater (ฟาแทรฺ) -พ่อ
e เอ sehen (เซเฮน) -ดู
es (เอส) -มัน
i อี Kino (คีโน) -โรงภาพยนตร์
in (อิน) -ใน
o โอ von (ฟอน) -ของ
oft (อ้อฟทฺ) -บ่อย

Onkel (องเคิล) -ลุง

u อู gut (กู๊ท) -ดี
สระผสม
สระ การออกเสียง ตัวอย่างคำ
ä แอะ, แอ Bär (แบรฺ) -หมี
Männer (แมนเนอรฺ) -ผู้ชาย (หลายคน)
ö เออ, เออะ schön (เชิน) -สวย
Öl (เอิล) -น้ำมัน
ü อื, อึ fünf (ฟึนฟฺ) -ห้า
Bücher (บื๊อแชรฺ) -หนังสือ (หลายเล่ม)
ai ไอ Mai (ไม) -พฤษภาคม
ei ไอ eins (ไอนสฺ) -หนึ่ง
bei (ไบ) -กับ
au เอา Haus (เฮาสฺ) -บ้าน
Frau (เฟรา) -นาง, ผู้หญิง
äu ออย Fräulein (ฟรอยไลนฺ) -นางสาว
Häuser (ฮ้อยแซรฺ) -บ้าน (หลายหลัง)
eu ออย neu (นอย) -ใหม่
Freund (ฟรอยดฺ) -เพื่อน
ie อี Sie (ซี) -ท่าน, คุณ
Wien (วีน) -เวียนนา
er แอรฺ Herr (แฮรฺ) -นาย
wer (แวรฺ) -ใคร
ir เอียรฺ irgend (เอียรฺเกนดฺ) -ใด ๆ
wir (เวียรฺ) -พวกเรา
ier เอียรฺ Bier (เบียรฺ) -เบียร์
hier (เฮียรฺ) -ที่นี่
ur อัวรฺ Turm (ทัวรฺม) -หอ, หอคอย
nur (นัวรฺ) -เพียงแค่, เฉพาะ
ür เอือรฺ Tür (เทือรฺ) -ประตู
für (เฟือรฺ) -สำหรับ

ตัวอักษรผสม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อักษรผสม
ตัวอักษร การออกเสียง ตัวอย่างคำ
ch nach (นาค) -หลังจาก
ck ก, ค Blick (บลิค) -ทัศนียภาพ
tz ท-ซ trotzdem (ทรอทซฺเดม) -แม้กระนั้น
dt ด-ท Stadt (ชทัดทฺ) -เมือง
st ชท (เมื่ออยู่ต้นคำ)
สทฺ (เมื่ออยู่ท้ายคำ)
Stadt (ชทัดทฺ) -เมือง
machst (มาคสทฺ) -ทำ
sp ชพ (เมื่ออยู่ต้นคำ) Sprache (ชพราเคอะ) -ภาษา
sch Schule (ชูเลอะ) -โรงเรียน
tsch, zsch, tzsch ทช, ซช, ทซ
ph
pf พฟ Pflanze (พ ฟลันเซอะ) -พืช
qu คว bequem (เบเควม) -สะดวกสบาย

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]