ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:String

จาก วิกิตำรา

เอกสารการใช้งานสำหรับมอดูลนี้อาจสร้างขึ้นที่ มอดูล:String/doc

return {
  sub = (function (frame)
    local args, pargs = frame.args, frame:getParent().args
    return mw.ustring.sub( args[1] or pargs[1] or "", tonumber( args[2] or pargs[2] ), tonumber( args[3] or pargs[3] ) )
  end),
  length = (function (frame)
    local args, pargs = frame.args, frame:getParent().args
    return mw.ustring.len( args[1] or pargs[1] or "" )
  end),
  find = (function (frame)
    local args, pargs = frame.args, frame:getParent().args
    local start = tonumber( args[3] or pargs[3] )
    local res = mw.ustring.find( args[1] or pargs[1] or "", args[2] or pargs[2] or "", start or 1, true )
    
    start = res and (start and 4 or 3) or (start and 5 or 4)
    res = res or ""
    return args[start] or pargs[start] or res
  end),
  replace = (function (frame)
    local args, pargs = frame.args, frame:getParent().args
    local res = mw.ustring.gsub(
      args[1] or pargs[1] or "",
      mw.ustring.gsub( args[2] or pargs[2] or "", "([][^$%%.*+-?])", "%%%1" ),
      args[3] or pargs[3] or "",
      tonumber( args[4] or pargs[4] )
    )
    return res
  end),
  trim = (function (frame)
    local args, pargs = frame.args, frame:getParent().args
    local what = mw.ustring.gsub( args[2] or pargs[2] or "", "([][^$%%.*+-?()])", "%%%1" )
    local res = mw.ustring.gsub(
      mw.ustring.gsub( args[1] or pargs[1] or "", "^[" .. what .. "]*", "" ),
      "[" .. what .. "]*$",
      ""
    )
    return res
  end),
}