มอดูล:Template

จาก วิกิตำรา

เอกสารการใช้งานสำหรับมอดูลนี้อาจสร้างขึ้นที่ มอดูล:Template/doc

local template = {}

function template.page(frame)
  local title, subst = frame.args[1] or frame:getParent().args[1] or ''
  
  -- whether title is subst:page, safesubst:page, or page
  title = mw.ustring.gsub( title, '^%s*(s?a?f?e?subst):', function(what)
    if what == 'subst' or what == 'safesubst' then subst = what; return '' end
  end, 1 )
  
  local success, page = pcall(function(title) return mw.title.new( title, 10 ) end, title or '' )
  
  if not success or not page then return '' end
  if page.interwiki ~= "" then title = mw.ustring.sub( title, page.interwiki:len()+2 ) end
  if page.fragment ~= "" then title = mw.ustring:sub( title, 1, -page.fragment:len()-2 ) end
  if subst then subst = table.concat({ '[[วิธีใช้:แม่แบบ#การแทนที่|', subst, ']]:' }) end
  
  return table.concat({ subst or '', '[[:', page.fullText, '|', title, ']]'})
end

function template.example(frame)
  local args, page, result = frame.args[1] and frame.args or frame:getParent().args, template.page(frame), {}
  
  if page == '' then
    return ''
  end
  
  for name, value in pairs( args ) do
    if type( name ) == 'string' then
      table.insert( result, table.concat({ '&#124;<span style="font-family:monospace, monospace;">', name, '&#61;', value, '</span>' }) )
    elseif name ~= 1 then
      table.insert( result, table.concat({ '&#124;<span style="font-family:monospace, monospace;">', value, '</span>' }) )
    end
  end
  
  return table.concat({ '{{', page, table.concat( result ), '}}' })
end

return template