ข้ามไปเนื้อหา

รหัสหว้ากอ

จาก วิกิตำรา

รหัสหว้ากอ (Wahkor Code) ปรากฏขึ้นครั้งแรก จากกระทู้ในห้องหว้ากอ เว็บบอร์ด PANTIP.COM เมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

คิดค้นโดย jkpanu จากกระทู้ http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2009/05/X7827606/X7827606.html

และพัฒนาโดย Phoenix032 จากกระทู้ http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2009/05/X7841020/X7841020.html

โดยได้รับการส่งเสริมจาก การตีความสำเร็จโดย sanagun และ อิ่มหมี ร่วมด้วย tiger18 , TonTon1977 ฯลฯ


รูปแบบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Wahkor Code ดัดแปลงจาก Tap Code ซึ่งเข้ารหัสระบบคู่อันดับ มีหลักทั่วไปดังนี้

 1. ใช้ จำนวนจุด ( . ) แทน เลข 1 - 9 และใช้ สองจุด ( : ) แทน เลข 0
 2. ใช้ เว้นว่าง 1 ช่องไฟ คั่นระหว่างคู่อันดับหน้าและหลัง ใน 1 รหัส ยกเว้นเมื่อคู่หลังเป็น 0 เช่น
  • U = (2,1) = .. .
  • อ = (7,0) = .......:
 3. ใช้ เว้นว่าง 2 ช่องไฟ คั่นระหว่าง แต่ละรหัส (อักษร หรือ ตัวเลข)
 4. ใช้ เว้นว่าง 3 ช่องไฟ แทน ช่องไฟระหว่างคำ
 5. ใช้ ขึ้นบรรทัดใหม่ หรือ เว้นว่าง 4 ช่องไฟ แทน ขึ้นประโยคใหม่ เช่น
 6. ตัวเลขให้วางเรียงต่อกันทีละหลัก

รายการรหัส[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คู่หน้า↓ คู่หลัง→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: 1 . .. ... .... ..... ...... ....... ........ .........
ว่าง : A B C D E F G H I
1 . J K L M N O P Q R S
2 .. T U V W X Y Z . / ?
3 ... !
4 ....
5 .....
6 ......
7 ....... –่ –้ –๊ –๋ –ั –์
8 ........ –็ –ิ –ี –ื 2 –ึ 2 –ุ –ู 3
9 ......... –ํ 4 ( ) $
010 :.: , + - * % ^ # ~ @ &
020 :..: ฿ _ = [ ] { } ; ' "
030 :...: < >
0 : 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. สำหรับสดมภ์ 0 เฉพาะแถว 1-9 ให้ใส่เครื่องหมาย : ติดกับคู่หน้า ส่วนแถว 010-030 ไม่ต้องใส่
 2. สระอือ มาก่อนสระอึ
 3. สำหรับสระแอ ให้ใช้สระเอสองครั้ง
 4. สำหรับสระอำ จะถูกแยกออกเป็น นิคหิตกับลากข้าง
 5. สำหรับตัวเลข ให้เขียนคู่หลังติดกับคู่หน้า

อักษร ภาษาอังกฤษ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • :  :
 • a . (1)
 • b .. (2)
 • c ... (3)
 • d ....
 • e .....
 • f ......
 • g .......
 • h ........
 • i ......... (9)

สังเกตว่า เข้ารหัส 2 ชั้น ให้ . = 1 และ : = 0 ดังนั้น .: = 10 = .......... = j

และ เข้ารหัส 3 ชั้น ให้ ._ = .:+ (ใช้เมื่อเพิ่มหลักหน่วย) ดังนั้น ._. = .:+. = 10+1 = ........... = k สังเกต 1 เว้น ไม่ใช่เว้นอักษร แต่เป็นส่วนหนึ่งของอักษร ถ้าจะเว้นอักษร ใช้ 2 เว้น

 • j .: (10)
 • k . . (11)
 • l . .. (12)
 • m . ... (13)
 • n . ....
 • o . .....
 • p . ......
 • q . .......
 • r . ........
 • s . ......... (19)

เช่นเดิม เข้ารหัส 2ชั้น ..: = 20 = .................... = t และ เข้ารหัส 3 ชั้น .._. = ..:+. = 21 = ..................... = u

 • t ..: (20)
 • u .. . (21)
 • v .. .. (22)
 • w .. ... (23)
 • x .. ....
 • y .. .....
 • z .. ...... (26)

เครื่องหมาย ชุดแรก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • [.] .. ....... (27)
 • / .. ........
 • ? .. .........
 • ! ...:

พยัญชนะ ภาษาไทย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ก ... . (31)
 • ข ... .. (32)
 • ค ... ... (33)
 • ง ... ....
 • จ ... .....
 • ฉ ... ......
 • ช ... .......
 • ซ ... ........
 • ฌ ... .........
 • ญ ....:
 • ฎ .... . (41)
 • ฏ .... ..
 • ฐ .... ...
 • ฑ .... ....
 • ฒ .... .....
 • ณ .... ......
 • ด .... .......
 • ต .... ........
 • ถ .... .........
 • ท .....:
 • ธ ..... . (51)
 • น ..... ..
 • บ ..... ...
 • ป ..... ....
 • ผ ..... .....
 • ฝ ..... ......
 • พ ..... .......
 • ฟ ..... ........
 • ภ ..... .........
 • ม ......:
 • ย ...... . (61)
 • ร ...... ..
 • ล ...... ...
 • ว ...... ....
 • ศ ...... .....
 • ษ ...... ......
 • ส ...... .......
 • ห ...... ........
 • ฬ ...... .........
 • อ .......:
 • ฮ ....... . (71)

วรรณยุกต์ สระ เครื่องหมาย ภาษาไทย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ๆ ....... .. (72)
 • ฯ ....... ... (73)
 • อ่ ....... .... (74)
 • อ้ ....... .....
 • อ๊ ....... ......
 • อ๋ ....... .......
 • อั ....... ........
 • อ์ ....... .........
 • อ็ ........:
 • อะ ........ . (81)
 • อา ........ ..
 • อิ ........ ...
 • อี ........ ....
 • อึ ........ .....
 • อื ........ ......
 • อุ ........ .......
 • อู ........ ........
 • เ ........ .........
 • อํ .........:
 • ไ ......... . (91)
 • ใ ......... ..
 • โ ......... ...
 • ฤ ......... ....
 • ฦ ......... .....
 • ฆ ......... ...... (เก็บตก)

เครื่องหมาย ชุดสอง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ( ......... ....... (97)
 • ) ......... ........
 • $ ......... .........


เครื่องหมาย ชุดสาม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ,  :.: (010)
 • +  :.: . (010+1)
 • -  :.: .. (010+2)
 • *  :.: ... (010+3)
 • %  :.: ....
 • ^  :.: .....
 • #  :.: ......
 • ~  :.: .......
 • @  :.: ........
 • &  :.: .........
 • ฿  :..: (020+0)
 • _  :..: . (020+1)
 • =  :..: ..
 • [  :..: ...
 • ]  :..: ....
 • {  :..: .....
 • }  :..: ......
 • ;  :..: .......
 • '  :..: ........
 • "  :..: .........
 • <  :...: (030+0)
 • >  :...: . (030+1)

ตัวเลข[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้ 0 นำหน้าเพื่อสื่อว่า เป็นตัวเลข ไม่ใช่ ตัวอักษร :. = (01) = 1

 • 0  :: (00)
 • 1  :. (01)
 • 2  :.. (02)
 • 3  :... (03)
 • 4  :....
 • 5  :.....
 • 6  :......
 • 7  :.......
 • 8  :........
 • 9  :.........

เลขหลายหลัก วางเรียงต่อกัน :. :: = (01) (00) = 10

 • 10  :.  :: (01) + (00)
 • 11  :.  :. (01) + (01)
 • 12  :.  :.. (01) + (02)
 • 13  :.  :... (01) + (03)
 • 20  :..  ::
 • 21  :..  :.
 • 100  :.  ::  ::
 • 101  :.  ::  :.
 • 110  :.  :.  ::
 • 111  :.  :.  :.

ตัวอย่าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

... . ..... .... .....  . ..... ......  .. ... . ........ . . . ..... . ........
. ... .. .....  . .... . . ... .....  ......... . .........  .: . .
. . ...  ... . ........ ..... . ..: ..... . ........  ... . ..... .... .....
.. ... .....  .. ... ......... . .. . ..  .. . . ......... .....  ..: ........ .....  ... . ..... .... .....
......... ......  . ..... . .... .....  ... . . ....  .... ..... ... . ..... .... .....  ..: ........ ......... . .........
.. ..... . ..... .. .  . . ........ .....  .  ..: . . .. ..... . .... ..: .....

แปลว่า

CODE OF WAHKOR
MY NAME IS JK
AM CREATER CODE
WE WILL USE THE CODE
IF ONE CAN DECODE THIS
YOU ARE A TALENTE

ข้อเสียของรหัสหว้ากอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • ไม่มีรหัสแทนตัวอักษรต่อไปนี้ ฃ, ฅ, ๅ (ต้องใช้ า แทน), –ฺ, –๎, ๏, ๚, ๛ แม้รหัสที่เหลือจะสามารถใส่ได้ 8 ตัวพอดี แต่ผู้สร้างมิได้กำหนดไว้
 • ำ และ แ ถูกแยกออกจากกันเป็นสองรูป โดยเฉพาะสระอำกรณีที่มีวรรณยุกต์ เช่น น้ำ จะต้องแทรกวรรณยุกต์ระหว่างนิคหิตกับลากข้าง จึงจะสามารถแปลงกลับได้รูปเดิม
 • เมื่อใช้บนเว็บเพจ เว็บเบราว์เซอร์จะละเลยช่องว่างที่มากกว่าหนึ่งช่อง และแสดงผลเหลือเพียงช่องเดียว ซึ่งจะมีปัญหากับแถว "ว่าง"

โปรแกรมแปลงรหัส[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]