ระบบเศรษฐกิจ/ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

จาก วิกิตำรา

ระบบเศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทั้งทรัพยากรต่างๆและปัจจัยการผลิตทุกชนิด เอกชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตได้ กลไกราคาไม่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจมักจะทำอยู่ในรูปของการวางแผนแบบบังคับ จากส่วนกลาง (central planning) โดยคำนึงถึงสวัสดิการของสังคมเป็นสำคัญ

ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

1.เป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดปัญหาการเหลื่อมล้ำทางฐานะและรายได้ของบุคคลในสังคม

2.ภายใต้ระบบเศรษฐกิจนี้เอกชนจะทำการผลิตและบริโภคตามคำสั่งของรัฐ

ข้อเสียระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

1.ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการผลิตหรือบริโภคอะไรได้ตามใจ

2.สินค้ามีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากผู้ผลิตขาดแรงทุนทรัพย์ในการผลิต

3.การใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  1. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม ( Laissez-faire or capitalism)
  2. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ ( communism )
  3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ( socialism )
  4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ( mixed economy )
  5. หน้าที่และเป้าหมายของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ