ระบอบการปกครอง

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ระบอบการปกครองในโลกมี 3 ประเภท

 1. แบบเผด็จการ Dictatorship มีแบ่งเป็น3 แบบย่อย คือ
  1. Monarchy สมบูรณาญาสิทธิราช แบบกษัตริย์หรือจักรพรรดิหรือสมุติเทพ สามารถสืบเชื้อสายปกครองได้
  2. One-Man Dictatorship จอมเผด็จการ มีอำนาจผู้เดียว โดยไม่สืบเชื้อสายการปกครอง เช่น ฮิตเลอร์ จอมพลสฤษดิ์ จอมพลถนอม 
  3. Group Dictatorship คณาธิปไตย หรือกลุ่มเผด็จการ เช่น ประเทศคอมมูนิสต์ที่ปกครองด้วยพรรคเดียวคือพรรคคอมมูนิสที่ถือครองทรัพย์สินโดยรัฐผู้เดียว
 2. แบบประชาธิปไตย ที่มีอำนาจเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ซึ่งแบ่งเป็น 2 คือ
  1. แบบตรง ประชาชนมีสิทธิ์ลงคะแนนโหวตทุกคนทั้ง..ออกกฏหมาย บริหาร และตุลาการ โดยเรียกว่า "ลงประชามติ" เหมาะสำหรับนครรัฐที่มีประชากรไม่กี่แสนคน
  2. แบบอ้อม ประชาชนจะเลือกตัวแทนตนเอง เข้าไปทำหน้าที่ในการปกครองใน 3 อำนาจหลัก 

สามอำนาจหลักในการปกครองที่ประชาชนตัวแทนไปทำหน้าที่ คือ

1. Legislative Power นิติบัญญัติ เลือกตัวแทนประชาชนเข้าไปโหวตออกกฏหมายในสภา แบ่งเป็น

1.1 สภาล่าง Lower House มีหน้าที่ตราร่างออกฏหมาย เรียกว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)

1.2 สภาบน Upper House มีหน้าที่กลั่นกรองกฏหมาย เรียกว่า วุฒิสมาชิก(ส.ว.)

2.Executive Power เลือกตัวแทนประชาชนไปบริหารเงินภาษีใช้บำรุงพัฒนาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เรียกว่ารัฐบาล มีทั้งส่วนกลาง เช่นเลือกนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีไปเลือกคณะรัฐมนตรี และส่วนท้องถิ่น เช่นเลือกผู้ว่าราชการ และนายอำเภอ

3.Judicial Power ตุลาการ ประชาชนเลือกตัวแทนไปเป็นคณะลูกขุนมีหน้าที่ตัดสินคดีความ ส่วนศาลหรือผู้พิพากษาที่แต่งตั้งโดยรัฐมีหน้าที่ชี้แนะข้อกฏหมายแต่ไม่มีอำนาจตัดสิน

ระยะเวลาหรือเทอมในการให้อำนาจตัวแทนประชาชน มีเวลาจำกัด ระหว่าง 4-5 ปี และให้ตำแหน่งฝ่ายบริหารจำกัดไม่เกิน 2 สมัย หรือมากกว่าแล้วแต่ประเทศ เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจ

3.Socialist สังคมนิยม คือวิวัฒนาการมาจากระบอบคอมมูนิสต์ หรือยอมรับพรรคหรือความคิดแบบคอมมูนิสต์ได้ แบ่งเป็น 2 แบบคือ

3.1 สังคมนิยมเผด็จการ ปกครองด้วยพรรคเดียวเช่นพรรคคอมมูนิสต์พรรคเดียว แต่แบ่งให้เอกชนหรือประชาชนถือครองทรัพย์สินและทำธุรกิจแทนรัฐได้บางส่วน

3.2 สังคมนิยมประชาธิปไตย มีหลักปกครองเช่นเดียวกับประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง แต่รัฐถือครองหรือทำธุรกิจบางส่วน ที่เรียกว่า "รัฐวิสาหกิจ" บางส่วนให้ประชาชนประกอบธุรกิจและถือครองทรัพย์สินได้ บางประเทศยังมีพรรคคอมมูนิสต์ บางประเทศไม่มีพรรคคอมมูนิสต์เหลืออยู่ บางประเทศรัฐไม่ประประกอบธุรกิจแต่มีพรรคคอมมูนิสต์อยู่

ประเทศที่รัฐไม่ประกอบธุรกิจ..จะเรียกว่า Capitalist หรือ "ระบอบทุนนิยม" ซึ่งตรงข้ามกับ Communist ที่รัฐเท่านั้นที่ประกอบธุรกิจ ประชาชนไม่สามรถถือครองทรัพย์สินได้ แต่คอมมูนิสต์ได้ล่มสลายไปหมดแล้วส่วนใหญ่จะกลายเป็นแบบ "รัฐสังคมนิยมเผด็จการ" เช่น รัสเซีย จีน เวียดนาม

การปกครองจึงแบ่งตามอำนาจที่ใช้ปกครองประเทศ และการถือครองทรัพย์สินระหว่างรัฐและเอกชน

 ผลกระทบของการว่างงาน[แก้ไข]