ศาสนาคริสต์/คัมภีร์ของศาสนาคริสต์

จาก วิกิตำรา
พระคริสตธรรมคัมภีร์
พระคริสตธรรมคัมภีร์

คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ มีชื่อเรียกว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์ หรือพระคัมภีร์ไบเบิล พระคริสตธรรมคัมภีร์จะมี2ส่วนคือ พระคัมภีภาคร์พันธสัญญาเดิม และ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม มีทั้งหมด 39เล่ม ได้แก่

 1. หนังสือปฐมกาล
 2. หนังสืออพยพ
 3. หนังสือเลวีนิติ
 4. หนังสือกันดารวิถี
 5. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
 6. หนังสือโยชูวา
 7. หนังสือผู้วินิจฉัย
 8. หนังสือนางรูธ
 9. หนังสือซามูเอล1
 10. หนังสือซามูเอล2
 11. หนังสือพงศ์กษัตริย์1
 12. หนังสือพงศ์กษัตริย์2
 13. หนังสือพงศาวดาร1
 14. หนังสือพงศาวดาร2
 15. หนังสือเอสรา
 16. หนังสือเนหะมีย์
 17. หนังสือเอสเธอร์
 18. หนังสือโยบ
 19. หนังสือสดุดี
 20. หนังสือสุภาษิต
 21. หนังสือปัญญาจารย์
 22. หนังสือเพลงซาโลมอน
 23. หนังสืออิสยาห์
 24. หนังสือเยเรมีย์
 25. หนังสือเพลงคร่ำครวญ
 26. หนังสือเอเสเคียล
 27. หนังสือดาเนียล
 28. หนังสือโฮเชยา
 29. หนังสือโยเอล
 30. หนังสืออาโมส
 31. หนังสือโอบาดีห์
 32. หนังสือโยนาห์
 33. หนังสือมีคาห์
 34. หนังสือนาฮูม
 35. หนังสือฮาบากุก
 36. หนังสือเศฟันยาห์
 37. หนังสือฮักกัย
 38. หนังสือเศคาริยาห์
 39. หนังสือมาลาคี

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างโลก ไปจนถึงการล่มลงของเยรูซาเล็มและบาบิโลน โดยเรื่องราวในหนังสือเหล่านี้จะเกิดขึ้นก่อนพระเยซูคริสต์ประสูติ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ มีทั้งหมด27เล่ม ได้แก่

 1. หนังสือมัทธิว
 2. หนังสือมาระโก
 3. หนังสือลูกา
 4. หนังสือยอห์น
 5. หนังสือกิจการของอัครทูต
 6. หนังสือโรม
 7. หนังสือโครินธ์1
 8. หนังสือโครินธ์2
 9. หนังสือกาลาเทีย
 10. หนังสือเอเฟซัส
 11. หนังสือฟิลิปปี
 12. หนังสือโคโลสี
 13. หนังสือเธสะโลนิกา1
 14. หนังสือเธสะโลนิกา2
 15. หนังสือทิโมธี1
 16. หนังสือทิโมธี2
 17. หนังสือทิตัส
 18. หนังสือฟีเลโมน
 19. หนังสือฮีบรู
 20. หนังสือยากอบ
 21. หนังสือเปโตร1
 22. หนังสือเปโตร2
 23. หนังสือยอห์น1
 24. หนังสือยอห์น2
 25. หนังสือยอห์น3
 26. หนังสือยูดา
 27. หนังสือวิวรณ์

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่จะเป็นเรื่องราวตั้งแต่พระเยซูประสูติจนถึงการเห็นนิมิตวันสิ้นโลกของยอห์น

โดยสรุปแล้วพระคริสตธรรมคัมภีร์มีหนังสือรวมทั้งหมด66เล่ม