ศาสนาคริสต์/หลักธรรมของศาสนาคริสต์

จาก วิกิตำรา

ศาสนาคริสต์มีหลักธรรมอยู่หลักๆคือ บัญญัติ 10 ประการ หลักตรีเอกานุภาพ และคำสอนของพระเยซูในบางส่วน

บัญญัติ 10 ประการ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา คือ พระยาห์เวห์
 • อย่าทำรูปเคารพและอย่าเคารพรูปเคารพ
 • ห้ามใช้พระนามของพระยาห์เวห์ไปใช้ในทางที่ผิด
 • จงถือวันสะบาโต (วันเข้าโบสถ์หรือหมายถึงวันอาทิตย์[1] หรือวันเสาร์[2]) เป็นวันบริสุทธิ์
 • จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า
 • ห้ามฆ่าคน
 • ห้ามล่วงประเวณีสามีภรรยาของเขา
 • ห้ามลักขโมย
 • ห้ามเป็นพยานเท็จและห้ามใส่ร้ายเพื่อนบ้าน
 • ห้ามโลภในของของผู้อื่น
  พระเจ้ามอบแผ่นศิลาบันทึกบัญญัติ 10 ประการไว้ให้กับโมเสส

หลักตรีเอกานุภาพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หลักตรีเอกานุภาพ คือการนับถือว่าสิ่งสามสิ่งนี้คือพระเจ้าที่รวมกันเป็นองค์เดียว

 • พระบิดา คือ พระยาห์เวห์ หรือ พระเยโฮวาห์ ที่เป็นพระบิดาที่แท้จริงของพระเยซู
 • พระบุตร คือ พระเยซูคริสต์ บุตรของพระเจ้าที่ลงมาในโลกเพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์
 • พระจิต คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ที่สถิตอยู่กับทุกคนที่เชื่อในพระองค์

สามสิ่งนี้รวมกันเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน

พระบิดา (ขวามือ) พระบุตร (ซ้ายมือ) พระจิต (ตรงกลาง)

หมายเหตุ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. โรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์
 2. คริสตจักรเซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์