หลักการพิมพ์ข้อความ

จาก วิกิตำรา

การพิมพ์ข้อความ มีหลักเบื้องต้น ดังนี้

  • พารากราฟที่มีเนื้อหามากกว่า 1 บรรทัด ไม่ต้องกดปุ่ม Enter เมื่อพิมพ์จบบรรทัด เพราะโปรแกรมสามารถตัดคำได้เอง โดยจะกดปุ่ม Enter เมื่อจบพารากราฟ
    • หากต้องการตัดคำใดๆ ก่อนจบบรรทัด ให้ใช้ปุ่ม Shift พร้อมกับปุ่ม Enter
  • การขึ้นหน้าใหม่ก่อนจบหน้าปกติ ให้ใช้ปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม Enter
  • การใส่ช่องว่าง ควรเคาะเพียง 1 ช่องว่าง
  • การใช้สัญลักษณ์พิเศษ เช่น 2 ไม่เท่ากับ 5 ควรใช้สัญลักษณ์พิเศษ ดังนี้ 2 ≠ 5
  • ให้ความสำคัญกับการเขียนคำทับศัพท์ที่ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถาน เช่น Internet คำที่ถูกต้องคือ อินเทอร์เน็ต ไม่ใช่ อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ท

การพิมพ์สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเครื่องหมายต่างๆ สามารถพิมพ์ได้ในเอกสารของ Word โดยเลื่อนตัวชี้ตำแหน่งให้อยู่ ณ ตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์สัญลักษณ์ เลือกคำสั่ง Insert, Symbol เลือกแบบตัวอักษร (Font) เช่น Font Wingdings หรือ Symbol คลิกเมาส์ในช่องสัญลักษณ์ที่ต้องการ แล้วเลือกปุ่ม Insert หรือเลือกบัตรรายการ Special Character สำหรับใส่เครื่องหมาย/ตัวอักษรพิเศษบางตัว เช่น © ® §

การตั้งค่าฟอนต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ด้วยเอกสารงานพิมพ์อาจจะผสมผสานข้อความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การตั้งค่าฟอนต์ จึงไม่ควรเลือกจากปุ่ม Font ในแถบเครื่องมือ ทั้งนี้คำสั่งที่ถูกต้องในการตั้งค่าฟอนต์ คือ การกำหนดจากบัตรรายการ Font ด้วยคีย์ลัด Ctrl+D หรือคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเฉียงลงมุมล่างขวาของชุดคำสั่ง Font จากนั้นระบุฟอนต์ที่เลือกในรายการ Latin text font และ Complex scripts แนะนำให้เป็นฟอนต์เดียวกัน เช่น TH SarabunPSK รวมทั้งเลือก Font style, Font size ให้ตรงกัน แล้วคลิกปุ่ม Set As Default ที่ปรากฏมุมล่างซ้ายของหน้าต่างบัตรรายการ Font เลือกคำสั่ง All documents based on the Normal template? เพื่อให้เวิร์ดจำค่าฟอนต์