เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น/พฤติกรรมผู้บริโภค

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

   พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การตัดสินใจและการกระทำของผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อ และใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของตน

6Ws + 1H Model[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

1. Who = Who is in the target Market

ใคร คือ กลุ่มเป้าหมายของคุณ (พฤติกรรม ภูมิศาสตร์ ทัศนคติ)

2. What = What does the consumer buy?

ผู้บริโภคซื้อ อะไร (สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ)

3. Why = Why does the consumer buy?

ทำไม ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อ (วัตถุประสงค์ที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อ)

4. Whom = Whom participates in the buying?

ใคร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (ผู้ที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค)

5. When = When does the consumer buy?

ผู้บริโภคซื้อ เมื่อไร (โอกาสในการซื้อ ความถี่ในการบริโภค)

6. Where = Where does the consumer buy?

ผู้บริโภคซื้อ ที่ไหน

(ช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคใช้ในการหาข้อมูลของสินค้าในการตัดสินใจ)

7.How = How does the consumer buy?

ผู้บริโภคซื้อ อย่างไร

4Cs Model[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

4Cs Model (มุมมองจากผู้บริโภค) 

C-Consumer ผู้บริโภค

C-Cost ราคา

C-Convenience ช่องทางการซื้อสินค้า

C-Communications ช่องทางการสื่อสาร รายละเอียด คุณสมบัติ เงื่อนไข ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน

4Ps Model[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • P-Product ผลิตภัณฑ์

Design การออกแบบตัวสินค้า หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ และความโดดเด่นของสินค้า จะช่วยสร้างความแตกต่างของสินค้าให้มีความสวยงามน่าใช้

Variety ความหลากหลายของสินค้า เช่น สีสัน รูปแบบ ให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือก ย่อมสร้างโอกาสในการซื้อได้มากขึ้น

Material การเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพดี ย่อมส่งผลให้คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์คงทนถาวรและมีคุณภาพ

Safety สินค้าและบริการต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้

Service การให้บริการหลังการขาย เช่น บริการส่งสินค้า บริการติดตั้ง

Quality คุณภาพของสินค้าต้องดีสมกับค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าเสียไป

Warranty การรับประกันหลังการขายลูกค้ามีความคาดหวังถึงตัวสินค้าว่าถ้าสินค้าชำรุดก่อนเวลาอันควรหรือได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ จะมีการรับประกันใดจากผู้ขายหรือไม่ หากมีการรับประกันก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าของคุณได้มาก

  • P-Price ราคา

ราคาสินค้าสูงเกินไป ไม่ซื้อ ซื้อคู่แข่งแทน ซื้อสินค้าอื่นแทน

ราคาสินค้าต่ำเกินไป คุณภาพต่ำ แข่งขันราคา กำไรน้อย ไม่คุ้ม จึงทำให้เกิดสงครามด้านราคา

  • P Place การจัดจำหน่าย

Direct Marketing ผู้ผลิตกับผู้บริโภค

Indirect Marketing ผู้ผลิต คนกลางหรือผู้แทนจัดจำหน่าย ผู้บริโภค

  • P Promotion การส่งเสริมการตลาด

  กิจกรรมสำหรับติดต่อ และสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติ และภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัทหรือผลิตภัณฑ์

BEST PRICE SALE DISCOUNT BIG OFFER เปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการทดสองใช้ สินค้าบางชนิดมียอดขายลดลง เพื่อกระตุ้นเกิดการซื้อและเพิ่มยอดขาย

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]