เอกสารไทย ณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เอกสารที่หอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
๑. เอกสารศาสนา/คำสอน
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ลักษณะเอกสาร เนื้อความย่อและ/ที่มา ลำดับที่เอกสารใน Catalogue รหัส notice รหัส Catalogue sommaire
๑. คำสอน สมุดไทยดำ ๑๖ พับ คำสอนทางคริสต์ศาสนาที่เรียบเรียงโดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสในสยามในต้น ค.ศ. ที่ ๑๘ ๑๒-๑๓ ๒๕๐
๒. เรื่องพญาสามองค์ สมุดฝรั่ง ๒ เล่ม ๒๓ หน้า เป็นกวีนิพนธ์ทางศาสนาว่าด้วยเรื่องราวของกษัตริย์ ๓ พระองค์ แต่งโดยเจ้านายสยามพระองค์หนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๔ ๒๒ ๒๕๕
๓. เพลงศรีสวัสดิ์ สมุดฝรั่ง ๒๘ หน้า ๔ เล่ม เพลงทางศาสนา สันนิษฐานว่าเป็นบทพระนิพนธ์ของเจ้านายสยามพระองค์หนึ่งซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทสวดขับร้องของมิชชันนารีศาสนาคริสต์ ๒๓ ๒๕๖
๔. สุรเสียง สมุดฝรั่ง ๗ หน้า อักษรลาติน บทสวดภาวนาในคริสต์ศาสนา เป็นผลงานของ Mgr.Florens มิชชันนารีในสยาม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๕ ๑๘ ๒๕๗
๕. เถียงศาสนา ใบลาน ๑๒ ลาน ๑ ผูก อักษรไทย ปุจฉา – วิสัชนา เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ผลงานของท่านสังฆราชลาโน ๑๓ - ๒๖๑
๖. ศีล ใบลานร่องชาด อักษรขอม ภาษาบาลี ๑๓ ลาน ๑ ผูก ศีลและข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ ๑๒ ๒๖๐
๗. สมุดประถมเดิม สมุดไทยขาว ๒ เล่ม ๒๘ พับและ ๒๙ พับ อักษรไทย เส้นหมึก พระประวัติของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเจ้า เรียบเรียงโดย M.Grandjean เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๙ ๖๒ ๑๕ ๓๐๘
๒. เอกสารกฎหมาย – สัญญาและข้อกำหนด
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ลักษณะเอกสาร เนื้อความย่อและ/ที่มา ลำดับที่เอกสารใน Catalogue รหัส notice รหัส Catalogue sommaire
๑. พระอัยการลักษณะทาส สมุดไทยดำ ๕๔ พับ อักษรไทย เส้นหรดาล กฎหมายเกี่ยวกับทาสในสยาม ๒๔ ๒๗ ๒๖๕
๒. พระอัยการลักษณะกู้หนี้ สมุดไทยดำ ๕๖ พับ อักษรไทย เส้นดินสอขาว กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและสินทรัพย์ในสยาม ๒๕ ๓๖ ๒๖๖
๓. พระอัยการลักษณะมูลวิวาท สมุดไทยดำ ๕๔ พับ อักษรไทย เส้นดินสอ กฎหมายว่าด้วยการทะเลาะวิวาทและการฟ้องร้องคดี ๒๖ ๒๘ ๒๖๗
๔. หนังสือสัญญา สมุดฝรั่ง ๒ เล่ม ๆ ละ ๒๕ แผ่น ภาษาไทยและลาติน สนธิสัญญาระหว่างสยามกับสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๓ ๒๗ ๓๓ ๒๖๘
๕. กำหนด สมุดฝรั่ง ๓ เล่ม ๆ ละ ๔๐ แผ่น อักษรลาติน ข้อกำหนดสำหรับการปกครองชุมชนชาวคริสต์ในสยาม พ.ศ. ๒๓๘๕ โดยมุขนายกมิซซังปัลเลอกัวซ์ (Pallegoix) ๒๘ ๓๕ ๒๖๙
๖. สัญญา สมุดฝรั่ง ๒ แผ่น อักษรลาติน ข้อตกลงของหัวหน้าชุมชนชาวคริสต์ต่อเจ้าเมือง เมื่อแรกตั้งชุมชน พ.ศ. ๒๓๙๗ มีลายมือชื่อของหลวงกลาโหม เจ้ากรม ๓๑ ๓๘ ๒๗๒
๓. เอกสารประวัติศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ลักษณะเอกสาร เนื้อความย่อและ/ที่มา ลำดับที่เอกสารใน Catalogue รหัส notice รหัส Catalogue sommaire
๑. พงศาวดารเมืองเหนือ สมุดฝรั่ง ๔๐ แผ่น อักษรไทย สันสมุดร่องชาดอักษรทอง ประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานจนถึงการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ๓๓ ๕๕ ๒๗๔
๒. พงศาวดารเมืองมอญ, ราชาธิราช สมุดฝรั่ง ๑๖๖ แผ่น อักษรไทย สันสมุดร่องชาด หลังสมุดเขียนว่า “พระราชาธิราช” แบ่งเป็น ๒๐ เล่ม มีชื่อเรียกกำกับ (ขาด ๔ เล่มสุดท้าย) พระราชพงศาวดารพม่าและสยามตั้งแต่ พ.ศ. ๑๑๗๓ – ๒๑๘๓ แปลจากภาษามอญ เป็นภาษาสยามประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๘ ๓๔ ๕๖ ๒๗๕
๓. คามวาสี อรัญวาสี สมุดไทย ๒๘ พับ อักษรไทย ว่าด้วยกฎของพระสงฆ์อรัญวาสีและคามวาสี ๓๕ - ๒๗๖
๔. พงศาวดารสมุทธิสม สมุดไทย ๒๐ พับ อักษรไทย ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เล่มที่ ๒ ๓๖ - ๒๗๗
๕. ประวัติศาสตร์เมืองพะโค ใบลาน ๗๐ ลาน อักษรไทย ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ของมอญ ๘๙ - ๓๓๕
๔. เอกสารอักษรศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ลักษณะเอกสาร เนื้อความย่อและ/ที่มา ลำดับที่เอกสารใน Catalogue รหัส notice รหัส Catalogue sommaire
๑. จินดามณี สมุดฝรั่ง ๗ แผ่น และ ๓ แผ่น อักษรไทย ภาษาลาติน ไวยากรณ์สยามโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยมิชชันนารีฝรั่งเศสที่อยู่ในสยาม ราวปลายอยุธยา ๓๘/๓๙ ๔๓/๔๔ ๒๗๙/๒๘๐
๒. ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
๓. ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
๔. ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
๕. ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
๖. ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
๗. ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
๘. ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
๙. ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
๑๐. ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
๑๑. ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
๕. เอกสารว่าด้วยเทววิทยาและอื่นๆ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ลักษณะเอกสาร เนื้อความย่อและ/ที่มา ลำดับที่เอกสารใน Catalogue รหัส notice รหัส Catalogue sommaire
๑. ปรินิพพาน ใบลาน ๑๐ ลาน ปรินิพพานสูตร ๗๗ - ๓๒๓
๒. ปูมราชธรรม สมุดไทยขาว ๓๘ พับ อักษรไทย เส้นหมึก คำสอนพระมหากษัตริย์ ตำราพิไชยสงคราม คัมภีร์เนาวพยัตติ ๗๕ - ๓๒๑
๓. ตำรารักษาโรค ใบลาน ๑๘ ลาน ภาษาบาลี ตำรายาและคาถารักษาโรค ๙๐ - ๓๓๖
๔. ตำราฝังเข็ม สมุดไทยขาว ๒๒ พับ มีภาพประกอบ การนวดและการฝังเข็มในจุดต่างๆ ของร่างกาย ๗๘ - ๓๒๔
๕. จดหมายพระเจ้ากรุงสยามถึงโปรตุเกส สำเนาจดหมายกระดาษฝรั่ง ๓ แผ่น อักษรไทย สำเนาจดหมายพระเจ้าแผ่นดินสยามถึงกษัตริย์โปรตุเกสในสมัยอยุธยา ๗๙ - ๓๒๕